Invokana skutki uboczne

Poznaj bliżej lek Invokana:

Witaj na stronie, na której znajdziesz nie tylko posegregowane informacje z ulotki Invokana, ale także poznasz prawdziwe historie i opinie pacjentów Invokana skutki uboczne. Rzetelne informacje ekspertów o alternatywnych zamiennikach wraz z cenami i refundacją NFZ przedstawiamy byś mogła/ mógł kupować świadomie leki w aptece. Poznaj lepiej ewentualne skutki uboczne Invokana i porównaj je z reklamami by móc zweryfikować czy jest tak dobry, a może są lepsze zamienniki, których jeszcze nie znasz. Zawsze doceniamy twoją opinię, więc proszę pomóż nam rozwijać ta stronę i zostaw swój komentarz o leku dla innych.

Invokana skutki uboczne z ulotki
Poznaj informacje z ulotki: Invokana skutki uboczne. Nie musisz już szukać w ulotce rozdziału informacji, które Ciebie interesują. My pogrupowaliśmy je wg katygorii. Sprawdź Invokana skutki uboczne, a poniżej znajdziesz inne rodziały ulotki dla Invokana skutki uboczne

Bezpieczeństwo stosowania kanagliflozyny oceniano u 10285 pacjentów z cukrzycą typu 2, w tym u 3139 pacjentów leczonych kanagliflozyną w dawce 100 mg i 3506 pacjentów leczonych kanagliflozyną w dawce 300 mg, którzy otrzymywali produkt leczniczy w 9 podwójnie ślepych, kontrolowanych badaniach klinicznych 3 fazy. Podstawową ocenę bezpieczeństwa i tolerancji przeprowadzono w zbiorczej analizie (n=2313) 4. 26-tygodniowych, kontrolowanych placebo badaniach klinicznych (monoterapia i terapia dodana z metforminą, metforminą i sulfonylomocznikiem oraz metforminą i pioglitazonem). Najczęściej zgłaszanymi podczas leczenia działaniami niepożądanymi były hipoglikemia w skojarzeniu z insuliną lub sulfonylomocznikiem, kandydoza sromu i pochwy, zakażenie dróg moczowych oraz wielomocz lub częstomocz. Reakcje niepożądane prowadzące do przerwania leczenia u ≥0,5% wszystkich pacjentów otrzymujących kanagliflozynę w tych badaniach klinicznych były kandydoza sromu i pochwy (0,7% kobiet) i zapalenie żołędzi i/lub napletka prącia (0,5% mężczyzn). Dokonano dodatkowych analiz bezpieczeństwa (włączając dane długoterminowe) z danych z całego programu kanagliflozyny (badania z placebo i z aktywną kontrolą) by ocenić zgłoszone działania niepożądane pod kątem identyfikacji reakcji niepożądanych. Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: (bardzo często) hipoglikemia w skojarzeniu z insuliną lub sulfonylomocznikiem; (niezbyt często) odwodnienie. Zaburzenia układu nerwowego: (niezbyt często) zawroty głowy po zmianie pozycji ciała, omdlenie. Zaburzenia naczyniowe: (niezbyt często) niedociśnienie, niedociśnienie ortostatyczne. Zaburzenia żołądka i jelit: (często) zaparcie, pragnienie, nudności. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: (niezbyt często) wysypka, pokrzywka. Zaburzenia nerek i dróg moczowych: (często) wielomocz lub częstomoczd, zakażenie dróg moczowych. Zaburzenia układu rozrodczego i piersi: (bardzo często) kandydoza sromu i pochwy; (często) zapalenie żołędzi i/lub napletka prącia. Badania diagnostyczne: (często) dyslipidemiah, zwiększony hematokryt: (niezbyt często) zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi, zwiększenie stężenia mocznika we krwi, zwiększenie stężenia potasu we krwi, zwiększenie stężenia fosforanów we krwi. Działania niepożądane związane z nadmierną utratą płynów: w zbiorczej analizie 4. 26-tygodniowych badań z kontrolą placebo częstość wszystkich działań niepożądanych związanych z nadmierną utratą płynów (np. zawroty głowy związane ze zmianą pozycji ciała, niedociśnienie ortostatyczne, niedociśnienie, odwodnienie i omdlenia) wyniosła 1,2% przy dawce 100 mg, 1,3% przy dawce 300 mg kanagliflozyny oraz 1,1% dla placebo. Częstość działań niepożądanych podczas leczenia kanagliflozyną w 2. badaniach z aktywną kontrolą była podobna do komparatorów. W specjalnym badaniu pod kątem sercowo-naczyniowym, w którym pacjenci byli zasadniczo starsi z większym odsetkiem powikłań cukrzycowych, częstość działań niepożądanych związanych z nadmierną utratą płynów wyniosła 2,8% przy dawce 100 mg, 4,6% przy dawce 300 mg kanagliflozyny oraz 1,9% dla placebo. W celu oceny czynników ryzyka tych działań niepożądanych przeprowadzono większą zbiorczą analizę (n=9439) pacjentów z ośmiu kontrolowanych badań 3 fazy obejmujących obie dawki kanagliflozyny. W tej zbiorczej analizie pacjenci stosujący diuretyki pętlowe, pacjenci z wyjściowym eGFR od 30 ml/min/1,73 m2 do 2 i pacjenci w wieku ≥75 lat mieli zasadniczo większą częstość występowania tych działań niepożądanych. U pacjentów stosujących diuretyki pętlowe częstości wynosiły 3,2% przy dawce 100 mg i 8,8% przy dawce 300 mg kanagliflozyny w porównaniu do 4,7% w grupie kontrolnej. U pacjentów z wyjściowym eGFR od 30 ml/min/1,73 m2 do 2, częstości wynosiły 4,7% przy dawce 100 mg i 8,1% przy dawce 300 mg kanagliflozyny w porównaniu do 2,5% w grupie kontrolnej. U pacjentów w wieku ≥75 lat częstości wynosiły 4,9% przy dawce 100 mg i 8,7% przy dawce 300 mg kanagliflozyny w porównaniu do 2,6% w grupie kontrolnej. Hipoglikemia w terapii dodanej z insuliną lub sekretagogami insuliny: częstość hipoglikemii była mała (ok. 4%) w grupach terapeutycznych włączając placebo, podczas stosowania produktu w monoterapii jak i w terapii dodanej z metforminą. Gdy kanagliflozyna była dodana do leczenia insuliną, stwierdzano hipoglikemię u odpowiednio 49,3%, 48,2% i 36,8% pacjentów leczonych odpowiednio kanagliflozyną w dawce 100 mg, 300 mg i placebo, a ciężka hipoglikemia wystąpiła u odpowiednio 1,8%, 2,7% i 2,5% pacjentów otrzymujących kanagliflozynę w dawce 100 mg, 300 mg i placebo. Gdy kanagliflozyna była dodana do leczenia sulfonylomocznikiem, stwierdzano hipoglikemię u odpowiednio 4,1%, 12,5% i 5,8% pacjentów otrzymujących kanagliflozynę w dawce 100 mg, 300 mg i placebo. Zakażenia grzybicze narządów płciowych: kandydoza sromu i pochwy (w tym zapalenie sromu i pochwy i zakażenie grzybicze sromu i pochwy) stwierdzano u odpowiednio 10,4% i 11,4% kobiet leczonych kanagliflozyną w dawce 100 mg i 300 mg, w porównaniu z 3,2% dla placebo. Większość przypadków kandydozy sromu i pochwy wystąpiło w trakcie pierwszych 4 m-cy leczenia kanagliflozyną. U kobiet przyjmujących kanagliflozynę, 2,3% miało więcej niż jedną infekcję. Generalnie 0,7% wszystkich kobiet odstawiło kanagliflozynę z powodu kandydozy sromu i pochwy. Drożdżakowe zapalenie żołędzi lub zapalenie żołędzi i napletka prącia zgłaszano u odpowiednio 4,2% i 3,7% mężczyzn leczonych kanagliflozyną w dawce 100 mg i 300 mg, w porównaniu do 0,6% u otrzymujących placebo. 0,9% mężczyzn otrzymujących kanagliflozynę miało więcej niż jedną infekcję. Generalnie 0,5% mężczyzn odstawiło kanagliflozynę z powodu drożdżakowego zapalenia żołędzi lub zapalenia żołędzi i napletka prącia. W rzadkich przypadkach stwierdzano stulejkę i czasami dokonywano obrzezania. Zakażenia dróg moczowych zgłaszano częściej podczas stosowania kanagliflozyny w dawce 100 mg i 300 mg (odpowiednio 5,9% vs 4,3%) w porównaniu z 3,6% dla placebo. Większość zakażeń było łagodnych do umiarkowanych bez zwiększenia częstości ciężkich reakcji niepożądanych. Osoby badane reagowały na standardowe leczenie jednocześnie kontynuując terapię kanagliflozyną. Kanagliflozyna nie zwiększała częstości nawracających zakażeń. W zbiorczej analizie 8 badań klinicznych z kontrolą placebo oraz aktywną kontrolą wykazano, że profil bezpieczeństwa u pacjentów w podeszłym wieku jest zasadniczo zgodny z młodszymi pacjentami. Pacjenci w wieku ≥75 lat mieli większą częstość działań niepożądanych związanych z nadmierną utratą płynów (takich jak: zawroty głowy związane ze zmianą pozycji ciała, niedociśnienie ortostatyczne, niedociśnienie) wynoszącą odpowiednio 4,9%, 8,7% i 2,6% dla kanagliflozyny 100 mg, 300 mg i grupy kontrolnej. Stwierdzono zmniejszenie wartości eGFR (-3,6% i -5,2%) dla odpowiednio kanagliflozyny 100 mg i 300 mg w porównaniu z grupą kontrolną (-3,0%). Pacjenci z wyjściowym eGFR 2 lub CrCl 30%) kiedykolwiek podczas leczenia wynosiły odpowiednio 9,3%, 12,2% i 4,9% dla kanagliflozyny w dawce 100 mg, 300 mg i placebo. Na końcu badania 3,0% pacjentów przyjmujących kanagliflozynę w dawce 100 mg, 4,0% pacjentów przyjmujących kanagliflozynę w dawce 300 mg i 3,3% placebo miało takie zmniejszenia wartości eGFR.
Pamiętaj,
że tekst tej strony dotyczący Invokana skutki uboczne, to informacje o charakterze poglądowym i mogą zawierać błędy. Najważniejsze są inforamcje zawarte w ulotce z opakowania leku oraz uzyskane od lekarza lub farmaceuty. Szczegóły przeczytaj koniecznie na stronie od autorów gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu. Nie lekceważ tego!

Poznaj inne, szczegółowe informacje o Invokana z ulotki. Informacje podzielone są tematycznie – Sprawdż tylko te które Ciebie interesują. Przeczytaj też komentarze, na dole strony, osób które zażywały ten lek by potwierdzić informacje z ulotki Invokana

Jak działa Invokana
SGLT2, ulegający selektywnej ekspresji w kanalikach nerkowych, jest w głównej mierze odpowiedzialny za wchłanianie zwrotne filtrowanej glukozy ze światła kanalików. U pac… Przeczytaj więcej
Jak dawkować Invokana?
Zalecana dawka początkowa kanagliflozyny to 100 mg podawana raz na dobę. U pacjentów tolerujących dawkę 100 mg kanagliflozyny, którzy mają eGFR ≥60 ml/min/1,73 m2 lub … Przeczytaj więcej
Przeciwskazania zażywania Invokana
Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek z substancji pomocniczych…. Przeczytaj więcej
Czy Invokana można brać w ciąży?
Brak danych o zastosowaniu kanagliflozyny u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję. Nie należy stosować kanagliflozyny podczas cią… Przeczytaj więcej
Czy Invokana można przedawkować?
U zdrowych osób zasadniczo dobrze tolerowane były pojedyncze dawki do 1600 mg kanagliflozyny oraz u pacjentów z cukrzycą 2 typu dawki kanagliflozyny 300 mg podawane dwa r… Przeczytaj więcej
Jak zalecane jest przyjmowanie Invokana przy karmieniu piersią?
Lek może przenikać do mleka kobiet karmiących piersią…. Przeczytaj więcej

Cena Invokana

Invokana jest lekiem dostępnym w różnych opakowaniach i dawkach w polskich aptekach. Cena nie zawsze zależy od punktu aptecznego, w której kupujesz ale również od dawki substancji aktywnej i ilości leku.
Na rynku polskim występują dawki:
300 mg

Invokana w dawce 300 mg substancji aktywnej
Można kupić w opakowaniu zawierającym 30 szt. tabl. powl. w cenie:

 • 338.39PLN przy zakupie na 100%. Wtedy cena jednej kapsułki wynosi 11.28PLN
 • Szczegółowe ceny innych opakowań i odpłatności Invokana:


  Zamienniki Invokana

  Zapoznaj się z zamiennikami Invokana. Dowiesz się o cenach zamienników i czy może jakiś nie jest refundowany przez NFZ. Przed pójściem do lekarza możesz też zweryfikować działanie i ewentualne skutki uboczne samego leku Invokana, a także zamienników.


  Gdzie można kupić Invokana?

  Sprawdź gdzie kupić Invokana. Poszukaj najlepszej lokalizacji oraz ceny by zamówić. Zawsze porównaj cenę i dostępność leku Invokana w aptece.

  Użyj poniższej wyszukiwarki, kliknij SZUKAJ by rozpocząć


  Komentarze o Invokana skutki uboczne

  Jeśli zwykłe informacje z ulotki Invokana skutki uboczne Ci nie wystarczają, a sponsorowane artykuły na innych stronach nie przemawiają do Ciebie to sprawdź prawdziwe historie o Invokana skutki uboczne i opinie ekspertów

  Przeczytaj wszystkie opinie naszych użytkowników


  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *