Camitotic skutki uboczne, ulotka


Na tej stronie poznasz ulotkę leku Camitotic skutki uboczne.
Dowiesz się przed zakupem wielu ciekawych i nieznanych dla Ciebie informacji o Camitotic skutki uboczne i sprawdzisz czy lek spełnia twoje oczekiwania.
Na naszym Sprawdzlek.pl portalu możesz sprawdzić opinie, zamienniki oraz cenę i refundację NFZ dla Camitotic. Pamiętaj również sprawdzić ceny Camitotic bez refundacji oraz po refundacji NFZ bo leki mogą być tańsze. Upewnij się, że kupujesz w aptece leki w dobrej cenie i których potrzebujesz.

Pamiętaj
Przed zakupem leku poproś o pomoc farmaceuty lub lekarza.
Informacje o lekach umieszczone na naszej stronie to propozycje, które zawsze skonsultuj z twoim lekarzem lub farmaceutą przed ich zażyciem.

Ulotka o Camitotic skutki uboczne

Camitotic skutki uboczne:

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi podczas stosowania docetakselu były: neutropenia (przemijająca i niekumulująca się, z najmniejszą liczbą neutrofili około 7. dnia, a średnim czasem trwania ciężkiej neutropenii (3) wynoszącym 7 dni), niedokrwistość, łysienie, nudności, wymioty, zapalenie jamy ustnej, biegunka i osłabienie. Ciężkość działań niepożądanych docetakselu może być większa, kiedy jest on podawany w skojarzeniu z innymi chemioterapeutykami. Zgłoszone działania niepożądane (wszystkich stopni) wystąpiły u ≥10% pacjentów leczonych terapią skojarzoną z trastuzumabem. Zwiększyła się częstość występowania ciężkich działań niepożądanych (40% w porównaniu z 31%) i działań niepożądanych 4. stopnia (34% w porównaniu z 23%) w grupie pacjentów otrzymujących leczenie skojarzone z trastuzumabem w porównaniu z grupą leczoną docetakselem w monoterapii. W przypadku leczenia skojarzonego z kapecytabiną przedstawiono najczęstsze działania niepożądane związane z leczeniem (≥5%) odnotowane w III fazie badań klinicznych u pacjentów z rakiem piersi po niepowodzeniu leczenia antracykliną (patrz ChPL kapecytabiny). Wystąpienie ciężkiej neurotoksyczności obwodowej powoduje konieczność zmniejszenia dawki leku. Objawy czuciowe o nasileniu łagodnym do umiarkowanego występowały pod postacią parestezji, dysestezji lub bólu włącznie z pieczeniem. Objawy neurologiczne typu zaburzeń ruchowych występowały głównie pod postacią osłabienia. Obserwowano przemijające odczyny skórne, których nasilenie uznano jako niewielkie do umiarkowanego. Reakcje te charakteryzowały się rumieniem obejmującym miejscowe wykwity skórne, głównie na stopach, dłoniach (w tym ciężki zespół dłoniowo-podeszwowy), jak również na ramionach, twarzy i klatce piersiowej; zmianom tym często towarzyszył świąd. Wykwity występowały zwykle w ciągu tygodnia po podaniu wlewu z docetakselem. Rzadziej występowały ciężkie objawy, takie jak wykwity z następującym po nich złuszczaniem, które w sporadycznych przypadkach prowadziły do przerwania lub zaprzestania leczenia docetakselem. Występowały ciężkie zmiany paznokci charakteryzujące się odbarwieniami lub przebarwieniami, czasem bólem oraz oddzielaniem się płytki paznokciowej od łożyska. Reakcje w miejscu podania wlewu dożylnego miały zazwyczaj niewielkie nasilenie i występowały pod postacią przebarwień, zapalenia, zaczerwienienia lub wysuszenia skóry, zapalenia żyły lub wynaczynienia w miejscu podania i obrzęku żyły. Opisywano zatrzymanie płynów, w tym takie zdarzenia jak: obrzęki obwodowe, rzadziej wysięk opłucnowy, wysięk osierdziowy, wodobrzusze i przyrost mc. Obrzęki obwodowe zwykle zaczynają się od kończyn dolnych i mogą uogólniać się, powodując zwiększenie mc. o 3 kg lub więcej. Ciężkość i nasilenie objawów zatrzymania płynów kumuluje się. Reakcje nadwrażliwości występowały zwykle w kilka min. po rozpoczęciu podawania wlewu docetakselu i miały zwykle nasilenie niewielkie do umiarkowanego. Najczęściej opisywanymi objawami były: zaczerwienienie, wysypka ze świądem lub bez świądu, ucisk w klatce piersiowej, ból pleców, duszność i gorączka polekowa lub dreszcze. Ciężkie reakcje nadwrażliwości charakteryzowały się niedociśnieniem i/lub skurczem oskrzeli lub uogólnioną wysypką i/lub rumieniem. Badania diagnostyczne: (często) zwiększenie stężenia bilirubiny, zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej, zwiększenie aktywności AspAT, AlAT. Docetaksel 100 mg/m2 pc. w monoterapii. Zaburzenia serca: (często) zaburzenia rytmu serca; (niezbyt często) niewydolność serca. Zaburzenia krwi i układu chłonnego: (bardzo często) neutropenia, niedokrwistość; (często) trombocytopenia. Zaburzenia układu nerwowego: (bardzo często) neuropatia czuciowa, neuropatia ruchowa, zaburzenia smaku. Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: (bardzo często) duszność. Zaburzenia żołądka i jelit: (bardzo często) zapalenie jamy ustnej, biegunka, nudności, wymioty; (często) zaparcia, ból brzucha, krwawienie z przewodu pokarmowego; (niezbyt często) zapalenie przełyku. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: (bardzo często) łysienie, odczyny skórne, zmiany w obrębie paznokci. Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: (bardzo często) bóle mięśni; (często) bóle stawów. Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: (bardzo często) brak łaknienia. Zakażenia i zarażenia pasożytnicze: (bardzo często) zakażenia w tym posocznica i zapalenie płuc, prowadzące do zgonu w 1,7%; (często) zakażenia związane z neutropenią. Zaburzenia naczyniowe: (często) niedociśnienie, nadciśnienie tętnicze krwi, krwotok. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: (bardzo często) zatrzymanie płynów, astenia, ból; (często) reakcje w miejscu podania wlewu dożylnego, ból w klatce piersiowej bez związku z układem krążenia lub układem oddechowym. Zaburzenia układu immunologicznego: (bardzo często) nadwrażliwość. Zaburzenia krwi i układu chłonnego: (rzadko) przypadki krwawienia związane z trombocytopenią. Zaburzenia układu nerwowego: u 35,3% pacjentów po podaniu docetakselu w dawce 100 mg/m2 pc. w monoterapii obserwowano odwracalność objawów neurotoksyczności. Objawy te ustępowały samoistnie w ciągu 3 m-cy. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: (bardzo rzadko) jeden przypadek nieodwracalnego łysienia po zaprzestaniu leczenia. W 73% odczyny skórne ustępowały w ciągu 21 dni. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: średnia dawka skumulowana prowadząca do przerwania leczenia była >1 000 mg/m2 pc., a średni czas do ustąpienia objawów zatrzymania płynów wynosił 16,4 tyg. (0-42 tyg.). Początek umiarkowanego i ciężkiego zatrzymania płynów występuje później u pacjentów, u których zastosowano premedykację (średnia dawka skumulowana: 818,9 mg/m2 pc.), w porównaniu z pacjentami, u których nie zastosowano premedykacji (średnia dawka skumulowana: 489,7 mg/m2 pc.); jednakże zatrzymanie płynów występowało także u niektórych pacjentów podczas pierwszych kursów chemioterapii. Docetaksel 75 mg/m2 pc. w monoterapii. Badania diagnostyczne: (często) zwiększenie stężenia bilirubiny. Zaburzenia serca: (często) zaburzenia rytmu (brak ciężkich przypadków). Zaburzenia krwi i układu chłonnego: (bardzo często) neutropenia, niedokrwistość, trombocytopenia; (często) gorączka neutropeniczna. Zaburzenia układu nerwowego: (bardzo często) neuropatia czuciowa; (często) neuropatia ruchowa. Zaburzenia żołądka i jelit: (bardzo często) nudności, zapalenie jamy ustnej, wymioty, biegunka; (często) zaparcia. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: (bardzo często) łysienie, odczyny skórne; (często) zmiany w obrębie paznokci. Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: (często) bóle mięśni. Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: (bardzo często) brak łaknienia. Zakażenia i zarażenia pasożytnicze: (bardzo często) zakażenia. Zaburzenia naczyniowe: (często) niedociśnienie. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: (bardzo często) astenia, zatrzymanie płynów, ból. Zaburzenia układu immunologicznego: (często) nadwrażliwość (brak ciężkich przypadków). Docetaksel w skojarzeniu z innymi produktami leczniczymi – patrz ChPL. Doświadczenie po wprowadzeniu leku do obrotu. Zaburzenia serca: zgłaszano rzadkie przypadki zawału mięśnia sercowego. Zaburzenia krwi i układu chłonnego: opisywano zahamowanie czynności szpiku kostnego oraz inne działania niepożądane ze strony układu krwiotwórczego. Zgłaszano występowanie rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego (ang. disseminated intravascular coagulation, DIC), często w połączeniu z posocznicą lub niewydolnością wielonarządową. Zaburzenia układu nerwowego: podczas podawania docetakselu obserwowano rzadkie przypadki drgawek lub przemijającej utraty świadomości. Reakcje te niekiedy pojawiają się podczas podawania wlewu dożylnego produktu leczniczego. Zaburzenia oka: opisywano bardzo rzadkie przypadki przemijających zaburzeń widzenia (błyski, mroczki), które zwykle występowały podczas wlewu produktu leczniczego i związane były z reakcjami nadwrażliwości. Te działania niepożądane były przemijające i ustępowały po zaprzestaniu wlewu. Rzadko obserwowano przypadki łzawienia z zapaleniem spojówek lub bez zapalenia spojówek, spowodowane niedrożnością przewodu łzowego. Zaburzenia ucha i błędnika: zgłaszano rzadkie przypadki działania ototoksycznego, upośledzenia słuchu i/lub utraty słuchu. Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: zgłaszano rzadkie przypadki ostrego zespołu zaburzeń oddychania, śródmiąższowego zapalenia płuc i zwłóknienia płuc. U pacjentów przyjmujących równocześnie radioterapię zgłaszano rzadkie przypadki popromiennego zapalenia płuc. Zaburzenia żołądka i jelit: zgłaszano rzadkie przypadki odwodnienia w następstwie zaburzeń żołądka i jelit, perforacji żołądka lub jelit, niedokrwiennego zapalenia jelita grubego, zapalenia jelita grubego lub zapalenia jelit w przebiegu neutropenii. Zgłaszano rzadkie przypadki niedrożności jelit. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: bardzo rzadko po podaniu docetakselu występował skórny toczeń rumieniowaty i wysypki pęcherzowe, takie jak: rumień wielopostaciowy, zespół Stevens-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka. W niektórych przypadkach na wystąpienie tych działań niepożądanych może mieć wpływ wiele różnych czynników. Po zastosowaniu docetakselu były opisywane zmiany o typie sklerodermalnym zwykle poprzedzane przez obrzęk limfatyczny. Opisano bardzo rzadkie przypadki ostrej białaczki szpikowej i mielodysplazji związane ze stosowaniem docetakselu w skojarzeniu z innymi środkami chemioterapeutycznymi i/lub radioterapią. Zgłaszano rzadkie przypadki zdarzeń żylnych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych. Rzadko zgłaszano zjawisko nawrotu objawów popromiennych (ang. radiation recall phenomena). Zatrzymaniu płynów nie towarzyszyły ostre epizody skąpomoczu lub obniżenia ciśnienia tętniczego krwi. Rzadko zgłaszano odwodnienie i obrzęk płuc. Zaburzenia układu immunologicznego: były opisywane przypadki wstrząsu anafilaktycznego czasami zakończone zgonem. Zgłaszano bardzo rzadkie przypadki zapalenia wątroby niekiedy prowadzące do zgonu, szczególnie u pacjentów z wcześniej występującymi chorobami wątroby.

Pamiętaj,
że tekst tej strony dotyczący Camitotic skutki uboczne, to informacje o charakterze poglądowym i mogą zawierać błędy. Najważniejsze są inforamcje zawarte w ulotce z opakowania leku oraz uzyskane od lekarza lub farmaceuty. Szczegóły przeczytaj koniecznie na stronie od autorów gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu

Gdzie kupić Camitotic?

Szukasz gdzie można kupić Camitotic?

Oto lista aptek i sklepów z Camitotic:

Cena Camitotic

Chcesz poznać szczegółowe ceny Camitotic?

Forum Camitotic

Lista pytań na forum o Camitotic:

Jeśli chcesz zadać swoje pytanie na FORUM to skorzystaj z linka
Zadaj nowe pytanie na forum

A jak było u Ciebie? Napisz swoją opinię o Camitotic skutki uboczne.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *