Blincyto dawkowanie, ulotka


Na tej stronie poznasz ulotkę leku Blincyto dawkowanie.
Dowiesz się przed zakupem wielu ciekawych i nieznanych dla Ciebie informacji o Blincyto dawkowanie i sprawdzisz czy lek spełnia twoje oczekiwania.
Na naszym Sprawdzlek.pl portalu możesz sprawdzić opinie, zamienniki oraz cenę i refundację NFZ dla Blincyto. Pamiętaj również sprawdzić ceny Blincyto bez refundacji oraz po refundacji NFZ bo leki mogą być tańsze. Upewnij się, że kupujesz w aptece leki w dobrej cenie i których potrzebujesz.

Pamiętaj
Przed zakupem leku poproś o pomoc farmaceuty lub lekarza.
Informacje o lekach umieszczone na naszej stronie to propozycje, które zawsze skonsultuj z twoim lekarzem lub farmaceutą przed ich zażyciem.

Ulotka o Blincyto dawkowanie

Blincyto dawkowanie:

Leczenie powinno być rozpoczęte pod kierunkiem lekarza doświadczonego w leczeniu złośliwych nowotworów układu krwiotwórczego i przez niego nadzorowane. Na początku leczenia zaleca się hospitalizację pacjenta w ciągu co najmniej 9 1-szych dni w pierwszym cyklu i 2 1-szych dni w drugim cyklu. Zaleca się, aby pacjentów, u których wystąpiły w przeszłości lub występują obecnie klinicznie istotne zmiany patologiczne ośrodkowego układu nerwowego, hospitalizować przez co najmniej 14 dni pierwszego cyklu leczenia. Zaleca się hospitalizację trwającą co najmniej 2 dni podczas drugiego cyklu leczenia. Oceny klinicznej należy dokonać na podstawie tolerancji leczenia produktem leczniczym podczas pierwszego cyklu. Należy zachować ostrożność, ponieważ u niektórych pacjentów, podczas drugiego cyklu leczenia, stwierdzono późne występowanie 1-szych, niepożądanych zdarzeń neurologicznych. Zaleca się, aby we wszystkich kolejnych cyklach leczenie było rozpoczynane lub wznawiane (np. po przerwaniu terapii na co najmniej 4 h) pod nadzorem fachowego personelu medycznego lub w szpitalu. Pacjenci mogą otrzymać 2 cykle leczenia. 1 cykl leczenia składa się z 4 tyg. podawania leku w ciągłej infuzji. Poszczególne cykle oddzielone są 2-tyg. okresem bez leczenia. Pacjentom, u których po 2 cyklach leczenia uzyskano całkowitą remisję (ang. CR/CRh), można podać maks. 3 dodatkowe cykle terapii konsolidacyjnej produktem leczniczym w zależności od wyników indywidualnej oceny stosunku korzyści do ryzyka. Zalecana dawka (dla pacjentów ważących co najmniej 45 kg): cykl 1; dawka początkowa dni 1-7, 9 µ/dobę w ciągłej infuzji. Następna dawka dni 8-28, 28 µ/dobę w ciągłej infuzji. 2-tyg. przerwa w leczeniu (dni 29-42). Cykl 2 i cykle następne (dni 1-28); 28 µ/dobę w ciągłej infuzji. Deksametazon w dawce wynoszącej 20 mg należy podać dożylnie 1 h przed rozpoczęciem każdego cyklu leczenia produktem leczniczym. Zaleca się stosowanie leków przeciwgorączkowych (np. paracetamolu) w celu obniżenia gorączki w okresie pierwszych 48 h każdego cyklu leczenia. Przed i w trakcie leczenia produktem leczniczym zaleca się profilaktyczną chemioterapię dokanałową w celu uniknięcia wznowy ostrej białaczki limfoblastycznej w OUN. U pacjentów, u których odsetek białaczkowych komórek blastycznych wynosi ? 50% lub liczba białaczkowych komórek blastycznych we krwi obwodowej jest > 15 000/mikrolitr, należy zastosować deksametazon (w dawce nie większej niż 24 mg/dobę). W stosownych przypadkach należy rozważyć czasowe lub całkowite przerwanie podawania produktu leczniczego, jeśli wystąpią: ciężkie (stopnia 3) lub groźne dla życia (stopnia 4) objawy toksyczności zespół uwalniania cytokin, zespół rozpadu guza, objawy neurotoksyczności, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych oraz wszelkie inne znaczące klinicznie objawy toksyczności. Jeśli po wystąpieniu zdarzenia niepożądanego leczenie przerwano na czas nieprzekraczający 7 dni, należy wznowić ten sam cykl leczenia tak, aby ukończyć podawanie infuzji w ciągu 28 dni łącznie, wliczając w to dni przed i po przerwaniu cyklu. Jeśli przerwa spowodowana zdarzeniem niepożądanym trwała dłużej niż 7 dni, należy rozpocząć nowy cykl. Jeśli objawy toksyczności nie ustąpią w ciągu 14 dni, należy definitywnie zakończyć podawanie produktu leczniczego, chyba że poniżej podano inne zalecenia. Zespół uwalniania cytokin, zespół rozpadu guza: stopnia 3; przerwać podawanie produktu leczniczego do czasu ustąpienia objawów, a następnie wznowić leczenie lekiem w dawce 9 µ/dobę. Jeśli objawy toksyczności nie wrócą, po 7 dniach zwiększyć dawkę do 28 µ/dobę. Stopnia 4: definitywnie zakończyć podawanie produktu leczniczego. Objawy neurotoksyczności: drgawki; definitywnie zakończyć podawanie produktu leczniczym, jeśli wystąpi więcej niż 1 napad drgawek. Stopnia 3: przerwać podawanie produktu leczniczego na co najmniej 3 dni, dopóki nasilenie objawów nie zmniejszy się najwyżej do stopnia 1 (łagodne), a następnie wznowić leczenie produktem leczniczym w dawce 9 µ/dobę. Jeśli objawy toksyczności nie wrócą, po 7 dniach zwiększyć dawkę do 28 µ/dobę. W przypadku wznowienia leczenia należy zastosować premedykację deksametazonem w dawce 24 mg, zmniejszanej stopniowo po 4 dniach. Jeśli objawy toksyczności wystąpiły w czasie stosowania dawki 9 µ/dobę lub nie ustąpią w ciągu 7 dni, należy definitywnie zakończyć podawanie produktu leczniczego. Stopnia 4: definitywnie zakończyć podawanie produktu leczniczego. Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych: stopnia 3; jeśli objawy okażą się znaczące klinicznie, przerwać podawanie produktu leczniczego, dopóki ich nasilenie nie zmniejszy się najwyżej do stopnia 1 (łagodne), a następnie wznowić leczenie produktem leczniczym w dawce 9µ/dobę. Jeśli objawy toksyczności nie wrócą, po 7 dniach zwiększyć dawkę do 28 µ/dobę. Stopnia 4: rozważyć definitywne zakończenie podawania produktu leczniczego. Inne znaczące klinicznie (według oceny lekarza prowadzącego) działania niepożądane: stopnia 3; przerwać podawanie produktu leczniczego, dopóki ich nasilenie nie zmniejszy się najwyżej do stopnia 1 (łagodne), a następnie wznowić leczenie produktem leczniczym w dawce 9 µ/dobę. Jeśli objawy toksyczności nie wrócą, po 7 dniach zwiększyć dawkę do 28 µ/dobę. Stopnia 4: rozważyć definitywne zakończenie podawania produktu leczniczego. Modyfikacja dawki nie jest konieczna u pacjentów w podeszłym wieku (≥ 65 lat). Doświadczenia związane ze stosowaniem produktu leczniczego u pacjentów w wieku ≥75 lat są ograniczone. Na podstawie analizy parametrów farmakokinetycznych ustalono, że u pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek nie jest konieczna modyfikacja dawki leku. Nie przeprowadzono badań dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek. Na podstawie wyników analizy farmakokinetycznej przewiduje się brak wpływu początkowego stanu czynności wątroby na poziom ekspozycji na blinatumomab i nie jest konieczna modyfikacja dawki początkowej. Nie przeprowadzono badań dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby. Nie określono dotychczas skuteczności ani bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego u dzieci i młodzieży. Aktualne dane, ale brak jest zaleceń dotyczących dawkowania.

Pamiętaj,
że tekst tej strony dotyczący Blincyto dawkowanie, to informacje o charakterze poglądowym i mogą zawierać błędy. Najważniejsze są inforamcje zawarte w ulotce z opakowania leku oraz uzyskane od lekarza lub farmaceuty. Szczegóły przeczytaj koniecznie na stronie od autorów gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu

Gdzie kupić Blincyto?

Szukasz gdzie można kupić Blincyto?

Oto lista aptek i sklepów z Blincyto:

Cena Blincyto

Chcesz poznać szczegółowe ceny Blincyto?

Forum Blincyto

Lista pytań na forum o Blincyto:

Jeśli chcesz zadać swoje pytanie na FORUM to skorzystaj z linka
Zadaj nowe pytanie na forum

A jak było u Ciebie? Napisz swoją opinię o Blincyto dawkowanie.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *