Zyvoxid działanie i stosowanie

Linezolid jest syntetycznym lekiem przeciwbakteryjnym, należącym do nowej grupy leków przeciwbakteryjnych – oksazolidynonów. W warunkach in vitro działa on na tlenowe bakterie Gram – (+)i drobnoustroje beztlenowe. Linezolid dzięki wyjątkowemu mechanizmowi działania wybiórczo hamuje syntezę białka bakterii. Lek wiąże się z określonymi miejscami na rybosomie bakteryjnym (23S podjednostki 50S) i uniemożliwia powstanie czynnego kompleksu inicjującego 70S, mającego podstawowe znaczenie w procesie translacji.

Zyrtec działanie i stosowanie

Lek przeciwhistaminowy, silny i selektywny antagonista obwodowego receptora histaminowego H1. Wywiera silne i długotrwałe działanie. Hamuje zależną od histaminy wczesną fazę reakcji alergicznej, zmniejsza migrację komórek reakcji zapalnej, m.in. granulocytów kwasochłonnych, oraz zmniejsza uwalnianie mediatorów, związanych z późną fazą odpowiedzi alergicznej. Cetyryzyna jest dobrze wchłaniana z przewodu pokarmowego; pokarm przedłuża wchłanianie, ale nie wpływa na biodostępność leku. Wiąże się w około 93% z białkami osocza. Jest w niewielkim stopniu metabolizowana w wątrobie i wydalana głównie w postaci niezmienionej z moczem. T0,5 we krwi wynosi u dorosłych około 10 h, u dzieci 5-6 h.

Żeń-Szeń Ginseng działanie i stosowanie

Korzeń żeń-szenia (Panax ginseng) używany jest tradycyjnie od wielu tysięcy lat. Za główne substancje czynne zawarte w wyciągach z żeń-szenia uważa się saponiny triterpenowe i ginsenozydy. Substancje zawarte w korzeniu żeń-szenia oraz wyciągi były poddawane badaniom farmakologicznym, toksykologicznym, co w sposób naukowy potwierdziło niektóre z działań przypisywanych żeń-szeniowi prze z medycynę wschodu. Stwierdzono, że wyciąg z żeń-szenia wywiera tak zwane działanie adaptogenne, co oznacza, że organizm łatwiej znosi niekorzystne warunki otoczenia (nietypowe temperatury otoczenia, stres, napięcie fizyczne i psychiczne). Przyjmowanie żeń-szenia powoduje również zwiększenie tolerancji na wysiłek, co objawia się wzrostem wytrzymałości na ćwiczenia fizyczne oraz poprawą zdolności psychofizycznych.

Vinorelbine Accord działanie i stosowanie

Winorelbina jest przeciwnowotworową substancją czynną z rodziny alkaloidów barwinka, ale w przeciwieństwie do wszystkich innych alkaloidów barwinka, jej część katarantynowa została strukturalnie zmodyfikowana. Na poziomie molekularnym, wpływa na dynamiczną równowagę tubuliny w mikrotubularnym układzie komórki. Winorelbina hamuje polimeryzację tubuliny i wiąże się preferencyjnie z mikrotubulami mitotycznymi, wpływając na aksonalne mikrotubule tylko w dużym stężeniu. Indukcja spiralizacji tubuliny jest mniejsza niż pod wpływem winkrystyny. Winorelbina blokuje mitozę w fazie G2-M, powodując śmierć komórki w interfazie lub następnej mitozie.

Sastium działanie i stosowanie

In vitro sertralina jest silnym i swoistym inhibitorem wychwytu serotoniny (5HT) w komórkach nerwowych, co u zwierząt powoduje nasilenie działania 5HT. Ma jedynie bardzo słaby wpływ na wychwyt zwrotny noradrenaliny i dopaminy. W dawkach leczniczych sertralina blokuje wychwyt serotoniny w płytkach krwi u ludzi. W badaniach na zwierzętach nie wykazano, aby produkt leczniczy działał stymulująco, sedatywnie, cholinolitycznie lub kardiotoksycznie. W kontrolowanych badaniach u zdrowych ochotników sertralina nie powodowała sedacji, ani nie wpływała na sprawność psychomotoryczną. Jako selektywny inhibitor wychwytu 5HT, sertralina nie wpływa na przekaźnictwo katecholaminergiczne. Sertralina nie wykazuje powinowactwa do receptorów muskarynowych (cholinergicznych), serotoninowych, dopaminergicznych, adrenergicznych, histaminergicznych, GABA ani do receptorów benzodiazepinowych. Długotrwałe podawanie sertraliny zwierzętom prowadziło do zmniejszenia liczby i wrażliwości receptorów noradrenergicznych w mózgu. Podobny efekt obserwowano podczas podawania innych leków przeciwdepresyjnych i stosowanych w leczeniu ZO-K.

Cyclogest działanie i stosowanie

Progesteron jest naturalnie występującym steroidem wydzielanym przez jajniki, łożysko i nadnercza. W obecności odpowiedniego estrogenu, progesteron zmienia proliferacyjne endometrium w endometrium sekrecyjne. Progesteron jest konieczny dla zwiększenia podatności endometrium na zagnieżdżenie się zarodka. Po zagnieżdżeniu się zarodka, progesteron działa w celu podtrzymania ciąży.

Flurbifex działanie i stosowanie

Flurbiprofen jest pochodną kwasu propionowego (NLPZ), która działa hamująco na syntezę prostaglandyn. U ludzi flurbiprofen wykazuje silne działanie przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne oraz wykazano, że dawka 8,75 mg rozpuszczona w sztucznej ślinie powodowała zmniejszenie syntezy prostaglandyn w hodowlach ludzkich komórek dróg oddechowych. Badania z użyciem pełnej krwi pokazują, że flurbiprofen jest mieszanym inhibitorem COX1/COX2, wykazującym pewną selektywność względem COX1.

Ebilfumin działanie i stosowanie

Fosforan oseltamiwiru jest prolekiem aktywnego metabolitu (karboksylanu oseltamiwiru). Ten aktywny metabolit jest selektywnym inhibitorem enzymów neuraminidazowych wirusa grypy, które są glikoproteinami występującymi na powierzchni wirionu. Aktywność neuraminidazy wirusowej ma istotny wpływ zarówno na wniknięcie cząstki wirusa do niezakażonych komórek, jak i na uwolnienie świeżo wytworzonych cząstek wirusa z zakażonych komórek i dalsze rozprzestrzenianie się zakaźnych wirusów w organizmie.