depralin a alkohol

Informacje o Depralin a alkohol

Depralin a alkohol:

Interakcje farmakodynamiczne. Przeciwwskazane połączenia leków. Nieodwracalne, nieselektywne inhibitory MAO: donoszono o wystąpieniu ciężkich reakcji u pacjentów otrzymujących produkty z grupy SSRI w skojarzeniu z nieselektywnymi, nieodwracalnymi inhibitorami MAO oraz u pacjentów, którzy niedawno przerwali leczenie produktami z grupy SSRI i rozpoczęli leczenie takim inhibitorem MAO. W niektórych przypadkach pacjentów wystąpił zespół serotoninowy. Escytaiopram jest przeciwwskazany w skojarzeniu z nieselektywnymi, nieodwracalnymi inhibitorami MAO. Stosowanie escytalopramu można rozpocząć 14 dni po zakończeniu stosowania nieodwracalnego inhibitora MAO. Należy zachować co najmniej 7 dniową przerwę od zakończenia przyjmowania preparatu do momentu rozpoczęcia leczenia nieodwracalnym, nieselektywnym inhibitorem MAO. Selektywny, odwracalny inhibitor MAO-A (moklobemid): ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego skojarzenie escytalopramu z inhibitorem MAO-A jest przeciwwskazane. Jeśli jednak takie skojarzenie okaże się konieczne, leczenie należy rozpocząć od najmniejszej zalecanej dawki, z jednoczesną stałą kontrolą kliniczną pacjenta. Odwracalny, nieselektywny inhibitor MAO (linezolid): linezolid jest antybiotykiem, będącym odwracalnym, nieselektywnym inhibitorem MAO i nie powinien być podawany pacjentom leczonym escytalopramem. Jeśli jednak takie skojarzenie okaże się konieczne, leczenie należy zacząć od najmniejszej zalecanej dawki z jednoczesną stałą kontrolą kliniczną. Nieodwracalny, selektywny, inhibitor MAO-B (selegilina): zaleca się ostrożność podczas stosowania escytalopramu w skojarzeniu z selegilina z uwagi na ryzyko rozwoju zespołu serotoninowego. Selegilina była bezpiecznie stosowana w dawce do 10 mg/dobę w skojarzeniu z racemicznym cytalopramem. Połączenia wymagające ostrożnego stosowania. Produkty lecznicze o działaniu serotoninoergicznym: terapia skojarzona z produktami leczniczymi o działaniu serotoninoergicznym (np. tramadol, sumatryptan oraz inne tryptany) może prowadzić do zespołu serotoninowego. Produkty lecznicze obniżające próg drgawkowy: produkty lecznicze z grupy SSRI mogą obniżać próg drgawkowy. Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania z innymi lekami mogącymi obniżać próg drgawkowy (np: leki przeciwdepresyjne (leki trójcykliczne, leki z grupy SSRI), neuroleptyki (pochodne fenotiazyny, tioksantenu i butyrofenonu), meflochina, bupropion i tramadol). Lit i tryptofan: istnieją doniesienia o nasileniu działania podczas stosowania produktów z grupy SSRI jednocześnie z litem lub tryptofanem, dlatego w przypadku skojarzonego leczenia produktami z grupy SSRI oraz wymienionymi lekami należy zachować ostrożność. Dziurawiec zwyczajny: skojarzone stosowanie produktów leczniczych z grupy SSRI z produktami ziołowymi zawierającymi ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum) może prowadzić do zwiększenia częstości występowania działań niepożądanych. Krwawienie: jednoczesne podawanie escytalopramu i doustnych leków przeciwzakrzepowych może wpływać na ich działanie. Zaleca się ścisłe i częste monitorowanie parametrów krzepnięcia krwi u pacjentów otrzymujących doustne leki przeciwzakrzepowe, u których rozpoczyna się lub kończy leczenie escytalopramem. Alkohol: nie należy oczekiwać interakcji farmakodynamicznych, ani farmakokinetycznych pomiędzy escytalopramem a alkoholem. Jednakże, podobnie jak w przypadku innych leków o działaniu psychotropowym, połączenie z alkoholem nie jest zalecane. Interakcje farmakokinetyczne. Wpływ innych produktów leczniczych na farmakokinetykę escytalopramu: w procesie metabolizmu escytalopramu uczestniczy przede wszystkim CYP2C19. Izoenzymy CYP3A4 oraz CYP2D6 mogą także wpływać na metabolizm escytalopramu, chociaż w mniejszym stopniu. Wydaje się, że proces biotransformacji głównego metabolitu S-DCT (demetylowanego escytalopramu) jest częściowo katalizowany przy udziale izoenzymu CYP2D6. Podawanie escytalopramu w skojarzeniu z omeprazolem w dawce 30 mg/dobę (izoenzym CYP2C19) wywołało umiarkowane (około 50%) zwiększenie stężenia escytalopramu w osoczu. Podawanie escytalopramu w skojarzeniu z 400 mg cymetydyny 2x/dobę (umiarkowanie silny inhibitor) wywołało umiarkowane (około 70%) zwiększenie stężenia escytalopramu w osoczu. Należy zatem zachować ostrożność przy jednoczesnym stosowaniu escytalopramu z inhibitorami CYP2C19 (np. omeprazol, ezomeprazol, fluwoksamina, lansoprazol, tyklopidyna) czy cymetydyną. Może być konieczne zmniejszenie dawki escytalopramu na podstawie wyników monitorowania działań niepożądanych podczas leczenia skojarzonego. Wpływ escytalopramu na farmakokinetykę innych leków: escytalopram jest inhibitorem izoenzymu CYP2D6. Należy zachować ostrożność przy jednoczesnym podawaniu escytalopramu z innymi produktami metabolizowanymi przez ten enzym, o niskim wskaźniku terapeutycznym, np. flekainind, propafenon i metoprolol (stosowane w niewydolności serca), lub niektóre leki działające na OUN, metabolizowane głównie z udziałem CYP2D6, np. leki przeciwdepresyjne takie jak dezypramina, klomipramina, nortryptylina lub leki przeciwdepresyjne takie jak rysperydon, tiorydazyna i haloperydol. Konieczne może być dostosowanie dawkowania. Jednoczesne stosowanie z dezypramina lub metoprololem w obu przypadkach spowodowało dwukrotne zwiększenie stężenia tych dwóch substratów CYP2D6 w osoczu. Badania in vitro wykazały, że escytalopram może również wykazywać słabe działanie hamujące aktywność izoenzymu CYP2C19. Zaleca się zachowanie ostrożności przy jednoczesnym stosowaniu z innymi produktami metabolizowanymi z udziałem CYP2C19.

Pamiętaj,
że tekst tej strony dotyczący Depralin a alkohol, to informacje o charakterze poglądowym i mogą zawierać błędy. Najważniejsze są inforamcje zawarte w ulotce z opakowania leku oraz uzyskane od lekarza lub farmaceuty. Szczegóły przeczytaj koniecznie na stronie od autorów gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu

Opinie o Depralin


Sprawdź komentarze opinie o Depralin:


Ocena średnia Depralin:

Depralin otrzymał ocenę średnią: 3,6
przy skali od 0 do 5,

wyliczoną z na podstawie: 45 opinii

Gdzie kupić Depralin?

Szukasz gdzie można kupić Depralin?

Oto lista aptek i sklepów z Depralin:

Forum Depralin

Lista pytań na forum o Depralin:

Jeśli chcesz zadać swoje pytanie na FORUM to skorzystaj z linka
Zadaj nowe pytanie na forum

“depralin a alkohol” - komentarz

  1. depralin a alkohol #

    Brak jakichkolwiek interakcji. Alkohol nie ma wpływu na działanie leku nawet przy długotrwałym stosowaniu połączonym z chorobą alkoholową.

A jak było u Ciebie?
Napisz swoją opinię o depralin a alkohol