W ciąży

Opinie o lekach

Tagrisso w ciąży

Kobietom zdolnym do poczęcia dziecka należy zalecać unikanie zajścia w ciążę w okresie przyjmowania produktu leczniczego. Pacjentkom i pacjentom należy zalecać stosowanie skutecznej antykoncepcji przez następujące okresy po zakończeniu leczenia tym produktem leczniczym: co najmniej przez 2 m-ce w przypadku kobiet oraz 4 m-ce w przypadku mężczyzn. Nie można wykluczyć ryzyka zmniejszonej ekspozycji na hormonalne [...]

Lidocaine Accord w ciąży

Badania na zwierzętach nie wskazują na istnienie ryzyka dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną u ludzi, lub badania na zwierzętach wykazały działanie niepożądane na płód, ale badania w grupie kobiet ciężarnych nie potwierdziły istnienia ryzyka dla płodu. Ciąża – trymestr 2 – Kategoria BBadania na zwierzętach nie wskazują na istnienie ryzyka dla [...]

Triveram w ciąży

Lek jest przeciwwskazany podczas ciąży i laktacji. Podczas leczenia produktem kobiety w wieku rozrodczym powinny stosować odpowiednie metody zapobiegania ciąży. Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania u kobiet w ciąży. Nie przeprowadzono kontrolowanych badań klinicznych nad atorwastatyną z udziałem kobiet w ciąży. Odnotowano rzadkie przypadki wad wrodzonych po wewnątrzmacicznym narażeniu na inhibitory reduktazy HMG-CoA. Badania na zwierzętach [...]

Xylodex Regeneracja w ciąży

Badania dotyczące wpływu produktu na rozwój płodu są niewystarczające, dlatego produktu leczniczego nie należy stosować u kobiet w ciąży. Nie wiadomo, czy ksylometazoliny chlorowodorek przenika do mleka matki, dlatego produktu leczniczego nie należy stosować u kobiet karmiących piersią. Ciąża – trymestr 1 – Kategoria CBadania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale [...]

Oculobrim w ciąży

Nie określono bezpieczeństwa stosowania w okresie ciąży u ludzi. W badaniach na zwierzętach brymonidyny winian nie powodował żadnego działania teratogennego. Wykazano, że u królików brymonidyny winian, przy wartościach stężenia w osoczu większych niż osiągane podczas leczenia ludzi, powodował zwiększoną częstość utraty ciąży przed zagnieżdżeniem zarodka i ograniczenie wzrostu pourodzeniowego. Produkt może być stosowany w okresie [...]

Refluxend w ciąży

Dane kliniczne dotyczące stosowania preparatu w okresie ciąży są niewystarczające. Dane z badań epidemiologicznych uzyskane w większej grupie kobiet w ciąży i dotyczące mieszaniny racemicznej omeprazolu, nie wykazują występowania wad rozwojowych ani uszkodzenia płodu. Badania na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu ezomeprazolu na rozwój zarodka lub płodu. Badania na zwierzętach z zastosowaniem [...]

Odefsey w ciąży

Podczas stosowania produktu leczniczego należy stosować skuteczną metodę antykoncepcji. Nie przeprowadzono odpowiednich i dobrze kontrolowanych badań produktu leczniczego lub jego składników u kobiet w okresie ciąży. Jednak dane otrzymane z dużej liczby (ponad 1000 kobiet w ciąży) zastosowań produktu w okresie ciąży wskazują, że emtrycytabina nie wywołuje wad rozwojowych i nie działa szkodliwie na płód [...]

Bellvalyn w ciąży

Produkt leczniczy nie jest wskazany do stosowania podczas ciąży. W przypadku zajścia w ciążę podczas stosowania preparatu należy przerwać podawanie leku. Większość badań epidemiologicznych nie ujawniła ani zwiększonego ryzyka wad wrodzonych u dzieci urodzonych przez kobiety, które przed zajściem w ciążę przyjmowały złożone doustne środki antykoncepcyjne, ani też działania teratogennego w wyniku przypadkowego przyjęcia złożonych [...]

Genvoya w ciąży

Podczas stosowania produktu należy stosować skuteczną metodę antykoncepcji. Nie przeprowadzono odpowiednich i dobrze kontrolowanych badań produktu lub jego składników u kobiet w okresie ciąży. Brak danych lub istnieją tylko ograniczone dane (mniej niż 300 kobiet w ciąży) dotyczące stosowania produktu u kobiet w ciąży. Dane otrzymane z dużej liczby (ponad 1000 kobiet w ciąży) zastosowań [...]

Ortopedina Forte (Meloxicam Arrow) w ciąży

Hamowanie syntezy prostaglandyn może wywierać szkodliwy wpływ na przebieg ciąży i/lub rozwój zarodka i płodu. Dane z badań epidemiologicznych wskazują na zwiększone ryzyko poronień, jak również wad serca i wytrzewienia wrodzonego (gastroschisis) u dzieci w związku z zahamowaniem syntezy prostaglandyn we wczesnym okresie ciąży. Bezwzględne ryzyko wystąpienia wad rozwojowych serca zwiększa się z mniej niż [...]