Yextor skutki uboczne

Informacje o Yextor skutki uboczne

Yextor skutki uboczne:

Profil bezpieczeństwa produktu leczniczego oparto na danych dotyczących 8691 pacjentów, którzy otrzymywali go w zalecanych dawkach w tabl. w 67 badaniach klinicznych kontrolowanych placebo. Do działań niepożądanych najczęściej zgłaszanych przez pacjentów przyjmujących syldenafil w badaniach klinicznych należał ból głowy, uderzenia gorąca, niestrawność, zaburzenia widzenia, zatkany nos, zawroty głowy oraz zaburzenia widzenia barwnego. Dane dotyczące działań niepożądanych syldenafilu w tabletkach w ramach monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii po dopuszczeniu leku do obrotu dotyczą okresu ponad 9 lat. Ponieważ nie wszystkie działania niepożądane są zgłaszane podmiotowi odpowiedzialnemu i wprowadzane do bazy danych dotyczących bezpieczeństwa, nie jest możliwe rzetelne ustalenie częstości występowania tychże działań. Istotne z medycznego punktu widzenia działania niepożądane, których częstość występowania przewyższała częstość występowania analogicznych zdarzeń u pacjentów przyjmujących placebo w badaniach klinicznych syldenafilu w tabl. kontrolowanych placebo oraz istotne z medycznego punktu widzenia działania niepożądane, które miały miejsce po dopuszczeniu leku do obrotu. Zaburzenia układu immunologicznego: (rzadko) reakcje nadwrażliwości. Zaburzenie układu nerwowego: (bardzo często) ból głowy; (często) zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego; (niezbyt często) senność, niedoczulica; (rzadko) udar naczyniowy mózgu, omdlenie; (nieznana) przemijający napad niedokrwienny, drgawki, drgawki nawracające. Zaburzenia oka: (często) zaburzenia widzenia, zaburzenia widzenia barwnego; (niezbyt często) zaburzenia spojówek, zaburzenia oka, zaburzenia łzawienia, inne zaburzenia oka; (nieznana) nietętnicza przednia niedokrwienna neuropatia nerwu wzrokowego , zamknięcie naczyń siatkówki, ubytki pola widzenia. Zaburzenia ucha i błędnika; (niezbyt często) zawroty głowy pochodzenia obwodowego, szum w uszach; (rzadko) utrata słuchu. Zaburzenia naczyń: (często) nagłe zaczerwienienie twarzy; (rzadko) nadciśnienie, niedociśnienie. Zaburzenia serca; (niezbyt często) kołatanie serca, tachykardia; (rzadko) zawał mięśnia sercowego, migotanie przedsionków; (nieznana) arytmia komorowa, dusznica bolesna niestabilna, nagła śmierć sercowa. Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: (często) uczucie zatkanego nosa; (rzadko) krwawienie z nosa. Zaburzenia żołądka i jelit: (często) niestrawność; (niezbyt często) wymioty, nudności, suchość w ustach. Zaburzenia skóry, tkanki podskórnej: (niezbyt często) wysypka skórna; (nieznana) zespół Stevens-Johnsona, martwica toksyczna naskórka. Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: (niezbyt często) ból mięśniowy. Zaburzenia układu rozrodczego i piersi: (częstość nieznana) priapizm, przedłużona erekcja. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: (niezbyt często) ból w klatce piersiowej, zmęczenie. Badania diagnostyczne: (niezbyt często) przyspieszona akcja serca. Zaburzenia ucha: nagła utrata słuchu. Nagłe osłabienie słuchu lub jego całkowita utrata były zgłaszane w niewielkiej liczbie przypadków w badaniach porejestracyjnych i w badaniach klinicznych, w których stosowano wszystkie inhibitory PDE5, w tym syldenafil.


Pamiętaj,
że tekst tej strony dotyczący Yextor skutki uboczne, to informacje o charakterze poglądowym i mogą zawierać błędy. Najważniejsze są inforamcje zawarte w ulotce z opakowania leku oraz uzyskane od lekarza lub farmaceuty. Szczegóły przeczytaj koniecznie na stronie od autorów gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu

Opinie o Yextor


Sprawdź komentarze opinie o Yextor:

Gdzie kupić Yextor?Szukasz gdzie można kupić Yextor?

Oto lista aptek i sklepów z Yextor:

Forum Yextor

Lista pytań na forum o Yextor:

Jeśli chcesz zadać swoje pytanie na FORUM to skorzystaj z linka
Zadaj nowe pytanie na forum

Nikt nie skomentował jeszcze Yextor skutki uboczne

A jak było u Ciebie?
Napisz swoją opinię o Yextor skutki uboczne