Trisenox skutki uboczne, ulotka


Na tej stronie poznasz ulotkę leku Trisenox skutki uboczne.
Dowiesz się przed zakupem wielu ciekawych i nieznanych dla Ciebie informacji o Trisenox skutki uboczne i sprawdzisz czy lek spełnia twoje oczekiwania.
Na naszym Sprawdzlek.pl portalu możesz sprawdzić opinie, zamienniki oraz cenę i refundację NFZ dla Trisenox. Pamiętaj również sprawdzić ceny Trisenox bez refundacji oraz po refundacji NFZ bo leki mogą być tańsze. Upewnij się, że kupujesz w aptece leki w dobrej cenie i których potrzebujesz.

Pamiętaj
Przed zakupem leku poproś o pomoc farmaceuty lub lekarza.
Informacje o lekach umieszczone na naszej stronie to propozycje, które zawsze skonsultuj z twoim lekarzem lub farmaceutą przed ich zażyciem.

Ulotka o Trisenox skutki uboczne

Trisenox skutki uboczne:

Podczas badań klinicznych związane z leczeniem reakcje niepożądane 3. i 4. stopnia wg skali CTC wystąpiły u 37 % pacjentów. Do najczęściej zgłaszanych działań należy hiperglikemia, hipokaliemia, neutropenia oraz zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej (AlAT). Leukocytoza wystąpiła u 50% pacjentów z APL i była odnotowana raczej w ocenie hematologicznej, a nie raportowana jako działania niepożądane. Przypadki ciężkich reakcji niepożądanych były częste (1-10%) i spodziewano się ich w tej populacji. Takie przypadki ciężkich reakcji niepożądanych, związanych z preparatem obejmowały zespół różnicowania APL (3), leukocytozę (3), wydłużenie odstępu QT (4, 1 przypadek z torsade de pointes), migotanie/trzepotanie przedsionków (1), hiperglikemię (2) oraz różne przypadki ciężkich reakcji niepożądanych związanych z krwotokiem, zakażeniami, bólem, biegunką i nudnościami. Zwykle, pojawiające się w związku z leczeniem działania niepożądane miały tendencję do zanikania wraz z upływem czasu, co prawdopodobnie można tłumaczyć łagodzeniem choroby podstawowej. Pacjenci wykazywali tendencję do lepszego tolerowania leczenia konsolidującego i podtrzymującego, niż leczenia indukującego. Prawdopodobnie wynika to z mylenia działań niepożądanych z niekontrolowanym rozwojem choroby na początku leczenia i jednoczesnym podawaniem mnóstwa leków koniecznych dla opanowania objawów i choroby. Poniżej podano wykaz reakcji niepożądanych na lek 3 i 4 stopnia, odnotowanych u 107 pacjentów leczonych preparatem podczas badań klinicznych. Zaburzenia krwi i układu chłonnego: (często) neutropenia, trombocytopenia; (niezbyt często) neutropenia z gorączką, leukocytoza, leukopenia. Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: (często) hiperglikemia, hipokalemia; (niezbyt często) hipermagnezemia, hipernatremia, kwasica ketonowa. Zaburzenia układu nerwowego: (często) parestezje. Zaburzenia serca: (niezbyt często) wysięk osierdziowy, częstoskurcz. Zaburzenia naczyń: (niezbyt często) zapalenie naczyń. Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia: (często) ból związany z zapaleniem opłucnej, duszność; (niezbyt często) krwawienie płucne, wysięk opłucny, niedotlenienie tkanek. Zaburzenia żołądkowo-jelitowe: (niezbyt często) biegunka. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: (niezbyt często) świąd, rumień. Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, tkanki łącznej i kości: (często) ból kości, ból stawów; (niezbyt często) ból mięśni. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: (często) gorączka, zmęczenie; (niezbyt często) ból w klatce piersiowej, ból. Badania: (często) wydłużenie odstępu QT w zapisie EKG, zwiększenie aktywności A1AT, zwiększenie aktywności aminotransferazy asparaginianowej – AspAT; (niezbyt często) hiperbilirubinemia, hipermagnezemia. Podczas leczenia preparatem u 13 z 52 pacjentów biorących udział w badaniach APL wystąpił co najmniej jeden objaw zespołu różnicowania APL, charakteryzującego się gorączką, dusznością, zwiększeniem masy ciała, naciekami płucnymi i obecnością płynu wysiękowego w opłucnej lub osierdziu, z leukocytozą lub bez leukocytozy. Podczas leczenia indukującego u 27 pacjentów wystąpiła leukocytoza (WBC ≥10×103/µl), u 4 z nich wartości przekraczały 100 000/µl. Pomiary wyjściowe liczby białych krwinek (WBC) nie korelowały z rozwojem leukocytozy podczas badania, a wartości WBC podczas leczenia konsolidującego nie były tak wysokie, jak podczas leczenia indukującego. Podczas tych badań leukocytozy nie leczono chemioterapią. Leki stosowane do zmniejszenia liczby białych krwinek często nasilają toksyczność związaną z leukocytozą i żadne standardowe podejście nie było skuteczne. Jeden pacjent leczony w ramach programu zezwalającego na użycie leku przed jego zarejestrowaniem (tzw. compassionate use) zmarł z powodu udaru niedokrwiennego mózgu. Miało to związek z leukocytozą, która wystąpiła po leczeniu lekami chemoterapeutycznymi zastosowanymi w celu zmniejszenia liczby WBC. Zalecanym podejściem jest obserwacja, a interwencję stosuje się jedynie w wybranych przypadkach. Wskaźnik śmiertelności w badaniach zasadniczych w związku z krwotokiem, któremu towarzyszy rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe (DIC) był bardzo częsty (>10%). Było to zgodne z wcześniejszymi doniesieniami o śmiertelności w piśmiennictwie. Trójtlenek arsenu może powodować wydłużenie odstępu QT. Wydłużenie QT może prowadzić do arytmii komorowej typu torsade de pointes, która może zakończyć się śmiercią. Ryzyko torsade de pointes wiąże się z zakresem wydłużenia odstępu QT, jednoczesnym podawaniem leków wydłużających odstęp QT, torsade de pointes w wywiadzie, istniejącym wcześniej wydłużeniem odstępu QT, zastoinową niewydolnością serca, podawaniem diuretyków nie oszczędzających potasu lub innymi stanami powodującymi wystąpienie hipokaliemii lub hipomagnezemii. U jednej pacjentki (otrzymującej kilka leków jednocześnie, w tym amfoterycynę B) wystąpił bezobjawowy przypadek torsade de pointes podczas leczenia indukującego nawrotu APL trójtlenkiem arsenu. Pacjentka przeszła do fazy leczenia konsolidującego bez dalszych objawów wydłużenia odstępu QT. Neuropatia obwodowa charakteryzująca się parestezją/zaburzeniem czucia jest częstym i dobrze poznanym wynikiem działania arsenu obecnego w otoczeniu. Jedynie dwóch pacjentów wcześniej przerwało leczenie w związku z tym działaniem niepożądanym, a jednemu z nich w kolejnym protokole podano dodatkowo preparat. U 44% pacjentów wystąpiły objawy, które mogły się wiązać z neuropatią. W większości objawy miały charakter łagodny do umiarkowanego i były odwracalne po przerwaniu leczenia preparatem. Poniższe zdarzenia niepożądane – które występowały w czasie stosowania preparatu po wprowadzeniu do obrotu – opisano, biorąc pod uwagę częstość występowania, nasilenie i możliwy związek przyczynowy ze stosowaniem preparatu. Wszystkie występowały niezbyt często. Zakażenia i infestacja: posocznica, zapalenie płuc, półpasiec (Herpes zoster). Zaburzenia krwi i układu chłonnego: niedokrwistość. Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: odwodnienie, zatrzymanie płynów. Zaburzenia psychiczne: stan splątania. Zaburzenia układu nerwowego: drgawki, zawroty głowy. Zaburzenia oka: nieostre widzenie. Zaburzenia serca: niewydolność serca, tachykardia komorowa, ekstrasystolia komorowa. Zaburzenia naczyń: niedociśnienie. Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia: nietypowe zapalenie płuc. Zaburzenia żołądkowo-jelitowe: wymioty, bóle brzucha. Choroby skóry i tkanki podskórnej: obrzęk twarzy, wysypka. Choroby nerek i dróg moczowych: niewydolność nerek. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: obrzęk, dreszcze. Badania: zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi, zwiększenie masy ciała.

Pamiętaj,
że tekst tej strony dotyczący Trisenox skutki uboczne, to informacje o charakterze poglądowym i mogą zawierać błędy. Najważniejsze są inforamcje zawarte w ulotce z opakowania leku oraz uzyskane od lekarza lub farmaceuty. Szczegóły przeczytaj koniecznie na stronie od autorów gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu

Gdzie kupić Trisenox?

Szukasz gdzie można kupić Trisenox?

Oto lista aptek i sklepów z Trisenox:

Cena Trisenox

Chcesz poznać szczegółowe ceny Trisenox?

Forum Trisenox

Lista pytań na forum o Trisenox:

Jeśli chcesz zadać swoje pytanie na FORUM to skorzystaj z linka
Zadaj nowe pytanie na forum

A jak było u Ciebie? Napisz swoją opinię o Trisenox skutki uboczne.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *