Norvir przeciwskazania

Informacje o Norvir przeciwskazania

Norvir przeciwskazania:

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Kiedy rytonawir jest stosowany jako środek nasilający właściwości farmakokinetyczne innych PI, należy zapoznać się z Charakterystyką Produktu Leczniczego dla podawanego w skojarzeniu inhibitora proteazy w celu uzyskania informacji o przeciwwskazaniach. Rytonawiru nie należy stosować jako środka nasilającego właściwości farmakokinetyczne lub leku przeciwretrowirusowego u pacjentów z niewyrównaną chorobą wątroby. Badania in vitro i in vivo wykazały, że rytonawir jest silnym inhibitorem procesów biotransformacji przebiegających z udziałem izoenzymów CYP3A i CYP2D6. Przeciwwskazane jest stosowanie następujących produktów leczniczych z rytonawirem i, jeśli nie podano inaczej, przeciwwskazanie to wynika z potencjalnej możliwości hamowania przez rytonawir metabolizmu podawanego w skojarzeniu produktu leczniczego. Powoduje to zwiększenie ekspozycji na podawany w skojarzeniu produkt leczniczy i ryzyka wystąpienia istotnych pod względem klinicznym działań niepożądanych. Modulujące enzym działanie rytonawiru może zależeć od dawki. W przypadku niektórych produktów leczniczych przeciwwskazania mogą dotyczyć bardziej sytuacji, gdy rytonawir stosowany jest jako lek przeciwretrowirusowy niż sytuacji, gdy rytonawir stosowany jest jako środek nasilający właściwości farmakokinetyczne (np. ryfabutyna i worykonazol). Zwiększenie lub zmniejszenie stężenia produktu leczniczego podawanego w skojarzeniu: antagoniści receptorów, alfuzosyna adrenergicznych α 45 zwiększenie stężeń alfuzosyny w osoczu, co może prowadzić do ciężkiego niedociśnienia. Leki przeciwbólowe (petydyna, piroksykam, propoksyfen) – zwiększenie stężeń norpetydyny, piroksykamu i propoksyfenu w osoczu. W wyniku tego zwiększenie ryzyka znacznego hamowania czynności oddechowej lub nieprawidłowości parametrów hematologicznych lub innych poważnych działań niepożądanych tych leków. Leki przeciwarytmiczne (amiodaron, beprydyl, enkainid, flekainid) – zwiększenie stężeń amiodaronu, beprydylu, enkainidu, flekainidu, propafenonu, chinidyny w osoczu. W wyniku tego zwiększenie ryzyka arytmii lub innych działań niepożądanych tych leków. Zwiększenie stężeń kwasu fusydowego i rytonawiru w osoczu. Leki przeciwgrzybicze (worykonazol) – przeciwwskazane jest jednoczesne podawanie rytonawiru (400 mg 2x/dobę i więcej) z worykonazolem ze względu na zmniejszenie stężenia worykonazolu w osoczu i możliwość utraty działania. Leki przeciwhistaminowe (astemizol, terfenadyna) – zwiększenie stężeń astemizolu i terfenadyny w osoczu. W wyniku tego zwiększenie ryzyka poważnych arytmii wywoływanych przez te leki. Leki przeciw mykobakteriom (ryfabutyna) – przeciwwskazane jest jednoczesne podawanie rytonawiru jako leku przeciwretrowirusowego (600 mg 2x/dobę) z ryfabutyną ze względu na zwiększenie stężenia ryfabutyny w surowicy i ryzyko działań niepożądanych, w tym zapalenia błony naczyniowej oka. Zalecenia dotyczące stosowania rytonawiru jako leku nasilającego właściwości farmakokinetyczne z ryfabutyną – szczegóły patrz ChPL. Leki przeciwpsychotyczne, leki neuroleptyczne (klozapina, pimozyd) zwiększenie stężeń klozapiny i pimozydu w osoczu. W wyniku tego zwiększenie ryzyka poważnych zaburzeń parametrów hematologicznych lub innych poważnych działań niepożądanych tych leków. (Kwetiapina) – Zwiększone stężenia kwetiapiny w osoczu, co może prowadzić do śpiączki. Równoczesne podawanie kwetiapiny jest przeciwwskazane. Pochodne sporyszu (dihydroergotamina, ergonowina, ergotamina, metyloergonowina) – zwiększenie stężeń pochodnych sporyszu w osoczu, prowadzące do ostrego zatrucia sporyszem, w tym skurczu naczyń obwodowych i niedokrwienia. Lek pobudzający perystaltykę (cyzapryd) zwiększenie stężeń cyzaprydu w osoczu. W wyniku tego zwiększenie ryzyka poważnych arytmii wywołanych przez ten lek. Inhibitory reduktazy HMG-CoA (lowastatyna, symwastatyna) – zwiększenie stężeń lowastatyny i symwastatyny w osoczu. W wyniku tego zwiększenie ryzyka miopatii, w tym rabdomiolizy. Inhibitory fosfodiesterazy typu 5 (PDE5) (awanafil) – zwiększone stężenia awanafilu w osoczu; (syldenafil) Przeciwwskazany wyłącznie wtedy, gdy jest
stosowany w leczeniu nadciśnienia płucnego. Zwiększenie stężenia syldenafilu w osoczu zwiększa możliwość wystąpienia związanych ze stosowaniem syldenafilu reakcji niepożądanych (w tym obniżenia ciśnienia tętniczego i omdlenia). Szczegóły – patrz ChPL odnośnie stosowania w skojarzeniu syldenafilu u pacjentów z zaburzeniami erekcji; (wardenafil) zwiększone stężenia wardenafilu w osoczu. Leki uspokajające, leki diazepamu, nasenne (klorazepat, diazepam, estazolam, flurazepam, midazolam podawany doustnie i triazolam) – zwiększenie stężeń klorazepatu, estazolamu, flurazepamu, midazolamu podawanego doustnie i triazolamu w osoczu. W wyniku tego, zwiększenie ryzyka bardzo silnego działania uspokajającego i hamującego czynność oddechową, wywołanego przez te leki. Zmniejszenie stężenia rytonawiru: preparaty ziołowe (dziurawiec zwyczajny) – Preparaty ziołowe zawierające dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum) ze względu na ryzyko obniżenia stężenia rytonawiru w osoczu i zmniejszenie jego działania klinicznego.

Pamiętaj,
że tekst tej strony dotyczący Norvir przeciwskazania, to informacje o charakterze poglądowym i mogą zawierać błędy. Najważniejsze są inforamcje zawarte w ulotce z opakowania leku oraz uzyskane od lekarza lub farmaceuty. Szczegóły przeczytaj koniecznie na stronie od autorów gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu

Gdzie kupić Norvir?

Szukasz gdzie można kupić Norvir?

Oto lista aptek i sklepów z Norvir:

Forum Norvir

Lista pytań na forum o Norvir:

Jeśli chcesz zadać swoje pytanie na FORUM to skorzystaj z linka
Zadaj nowe pytanie na forum

Nikt nie skomentował jeszcze Norvir przeciwskazania

A jak było u Ciebie?
Napisz swoją opinię o Norvir przeciwskazania


Regulamin serwisu