Fluoksetyna EGIS dawkowanie

Informacje o Fluoksetyna EGIS dawkowanie

Fluoksetyna EGIS dawkowanie:

Epizody dużej depresji. Dorośli i osoby w podeszłym wieku: zalecana dawka to 20 mg/dobę. Dawkowanie powinno być ocenione i odpowiednio dostosowane w ciągu 3 do 4 tygod. od rozpoczęcia leczenia i następnie według oceny klinicznej. U niektórych pacjentów, którzy nie reagują na dawki 20 mg, dawka może być zwiększona stopniowo do maksymalnej dawki 60 mg, chociaż można zaobserwować większą częstość działań niepożądanych po większych dawkach. Dostosowanie dawkowania powinno odbywać się stopniowo w zależności od indywidualnego zapotrzebowania pacjenta tak, aby otrzymywał najmniejszą skuteczną dawkę. Pacjenci z depresją powinni być leczeni wystarczająco długo, przez co najmniej 6 m-cy, aby upewnić się, że objawy ustąpiły. Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (ang. OCD). Dorośli i osoby w podeszłym wieku. Zalecaną dawką jest 20 mg/dobę. U niektórych pacjentów, którzy nie reagują wystarczająco na dawki 20 mg, dawka może być zwiększona stopniowo do maksymalnej dawki 60 mg, mimo zwiększonej częstości działań niepożądanych po większych dawkach, u niektórych pacjentów, jeżeli po dwóch tygod. odpowiedź na 20 mg jest niewystarczająca, dawka może być zwiększana stopniowo do dawki maksymalnej 60 mg. Jeżeli nie obserwuje się poprawy w ciągu 10 tygod., należy ponownie rozważyć zasadność leczenia fluoksetyną. W przypadku uzyskania korzystnej odpowiedzi terapeutycznej, leczenie można kontynuować w dawce dostosowanej do indywidualnych potrzeb pacjenta. Mimo braku systematycznych badań pozwalających odpowiedzieć na pytanie, jak długo należy stosować leczenie fluoksetyną, ze względu na przewlekły charakter zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych wydaje się, że u pacjentów wykazujących odpowiedź terapeutyczną kontynuacja leczenia ponad 10 tygod. jest uzasadniona. Dostosowanie dawki należy przeprowadzać ostrożnie, indywidualnie u każdego pacjenta, starając się utrzymać najmniejszą dawkę skuteczną. Należy okresowo oceniać konieczność dalszego leczenia. Niektórzy lekarze zalecają równoczesne stosowanie psychoterapii behawioralnej u pacjentów, którzy dobrze reagują na leczenie farmakologiczne. Długotrwała skuteczność (ponad 24 tygod.) nie została udowodniona w przypadku OCD. Bulimia: dorośli i osoby w podeszłym wieku – zalecana dawka wynosi 60 mg/dobę. Nie wykazano długotrwałej skuteczności (powyżej 3 m-cy) w leczeniu żarłoczności psychicznej. Wszystkie wskazania. Dorośli. Zalecana dawka może być zwiększona lub zmniejszona. Dawki ponad 80 mg/dobę nie były systematycznie oceniane. Produkt leczniczy może być podawany w dawce pojedynczej lub w dawkach podzielonych, podczas posiłku lub między posiłkami. Po zakończeniu leczenia, substancje czynne leku pozostają w organizmie przez wiele tygodni. Należy o tym pamiętać przy rozpoczynaniu lub kończeniu leczenia. Dzieci i młodzież w wieku 8 lat i powyżej (umiarkowany do ciężkiego epizod depresji). Leczenie należy rozpoczynać pod nadzorem specjalisty, on też powinien je monitorować. Dawka początkowa wynosi 10 mg. Dawkę należy dostosowywać ostrożnie, indywidualnie u każdego pacjenta, starając się utrzymać najmniejszą dawkę skuteczną. Po jednym do dwóch tygodni dawkę można zwiększyć do 20 mg/dobę. Doświadczenie z badań klinicznych dotyczące dawek większych niż 20 mg jest minimalne. Niewiele jest też danych na temat leczenia dłuższego niż 9 tygod. Dzieci o małej masie ciała: z powodu większego stężenia w osoczu u dzieci o małej masie ciała, efekt terapeutyczny można uzyskać stosując mniejsze dawki. W przypadku pacjentów pediatrycznych, którzy odpowiadają na leczenie, po 6 m-cach należy ponownie rozważyć konieczność kontynuowania leczenia. Jeżeli po 9 tygod. nie występuje efekt kliniczny, konieczność leczenia powinna być ponownie rozważona. Osoby w podeszłym wieku. Przy zwiększaniu dawki zalecana jest ostrożność, a dawka dobowa nie powinna na ogół przekraczać 40 mg. Maksymalną zalecaną dawką jest 60 mg/dobę.U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub u pacjentów przyjmujących jednocześnie leki, które mogą potencjalnie wykazywać interakcje z fluoksetyną należy rozważyć zmniejszenie dawki lub częstości podawania produktu (np. 20 mg co drugi dzień). Należy unikać nagłego odstawienia. Przy odstawianiu fluoksetyny należy stopniowo zmniejszać dawkę przez okres co najmniej jednego do dwóch tygod., aby ograniczyć ryzyko reakcji odstawienia. Jeżeli pojawią się niemożliwe do tolerowania objawy po zmniejszeniu dawki lub podczas odstawiania leku, wówczas można rozważyć zastosowanie poprzednio zaleconej dawki. Następnie lekarz może kontynuować zmniejszanie dawki, lecz w sposób bardziej stopniowy.

Pamiętaj,
że tekst tej strony dotyczący Fluoksetyna EGIS dawkowanie, to informacje o charakterze poglądowym i mogą zawierać błędy. Najważniejsze są inforamcje zawarte w ulotce z opakowania leku oraz uzyskane od lekarza lub farmaceuty. Szczegóły przeczytaj koniecznie na stronie od autorów gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu

Opinie o Fluoksetyna


Sprawdź komentarze opinie o Fluoksetyna:


Ocena średnia Fluoksetyna:

Fluoksetyna otrzymał ocenę średnią: 4,3
przy skali od 0 do 5,

wyliczoną z na podstawie: 14 opinii

Gdzie kupić Fluoksetyna?

Szukasz gdzie można kupić Fluoksetyna?

Oto lista aptek i sklepów z Fluoksetyna:

Forum Fluoksetyna

Lista pytań na forum o Fluoksetyna:

Jeśli chcesz zadać swoje pytanie na FORUM to skorzystaj z linka
Zadaj nowe pytanie na forum

Nikt nie skomentował jeszcze Fluoksetyna EGIS dawkowanie

A jak było u Ciebie?
Napisz swoją opinię o Fluoksetyna EGIS dawkowanie