Farydak dawkowanie, ulotka


Na tej stronie poznasz ulotkę leku Farydak dawkowanie.
Dowiesz się przed zakupem wielu ciekawych i nieznanych dla Ciebie informacji o Farydak dawkowanie i sprawdzisz czy lek spełnia twoje oczekiwania.
Na naszym Sprawdzlek.pl portalu możesz sprawdzić opinie, zamienniki oraz cenę i refundację NFZ dla Farydak. Pamiętaj również sprawdzić ceny Farydak bez refundacji oraz po refundacji NFZ bo leki mogą być tańsze. Upewnij się, że kupujesz w aptece leki w dobrej cenie i których potrzebujesz.

Pamiętaj
Przed zakupem leku poproś o pomoc farmaceuty lub lekarza.
Informacje o lekach umieszczone na naszej stronie to propozycje, które zawsze skonsultuj z twoim lekarzem lub farmaceutą przed ich zażyciem.

Ulotka o Farydak dawkowanie

Farydak dawkowanie:

Zalecana dawka początkowa panobinostatu wynosi 20 mg, przyjmowana doustnie raz/dobę, w 1., 3., 5., 8., 10. i 12. dniu 21-dniowego cyklu. Początkowo pacjenci powinni otrzymać 8 cykli leczenia. Zaleca się, by pacjenci odnoszący kliniczne korzyści z leczenia kontynuowali terapię przez kolejnych osiem cykli. Całkowity czas trwania leczenia wynosi maks. 16 cykli (48 tyg.). Panobinostat jest podawany w skojarzeniu z bortezomibem i deksametazonem Przed rozpoczęciem leczenia skojarzonego należy dokładnie zapoznać się z drukami informacyjnymi bortezomibu i deksametazonu, sprawdzając czy nie będzie konieczne zmniejszenie dawki. Zalecana dawka bortezomibu to 1,3 mg/m2 pc., podawana we wstrzyknięciu. Zalecana dawka deksametazonu to 20 mg przyjmowana doustnie, przy wypełnionym żołądku. Zalecany schemat dawkowania panobinostatu w skojarzeniu z bortezomibem i deksametazonem (cykle 1-8) i (cykle 9-16) – szczegóły patrz ChPL. Przed rozpoczęciem leczenia panobinostatem należy wykonać pełną morfologię krwi. Wyjściowa liczba płytek krwi powinna wynosić ≥100 x 109/l, a wyjściowa bezwzględna liczba neutrofilów (ANC) ≥1,0 x 109/l. Pełną morfologię krwi należy wykonywać często podczas leczenia (zwłaszcza przed każdym wstrzyknięciem bortezomibu, tj. w 1., 4., 8. i 11. dniu w cyklach 1-8 oraz w 1. i 8. dniu w cyklach 9-16), szczególnie pod kątem małopłytkowości. Przed rozpoczęciem każdego cyklu leczenia panobinostatem w skojarzeniu z bortezomibem i deksametazonem liczba płytek krwi powinna wynosić co najmniej ≥100 x 109/l. Należy rozważyć wykonanie dodatkowych badań krwi w okresie bez leczenia – np. w dniu 15. i/lub 18., zwłaszcza u pacjentów w wieku ≥65 lat i pacjentów, u których początkowa liczba płytek krwi wynosi mniej niż 150 x 109/l. Panobinostat może wydłużać odstęp QTc. Dlatego przed rozpoczęciem leczenia, a później okresowo przed każdym cyklem leczenia należy wykonywać badanie EKG. Przed rozpoczęciem leczenia panobinostatem QTcF powinien wynosić 9/l (powikłaną krwawieniem) lub 9/l leczenie produktem leczniczym Farydak należy przerwać czasowo, a następnie wznowić w zmniejszonej dawce po uzyskaniu liczby płytek krwi ≥50 x 109/l. Liczbę płytek krwi należy kontrolować przynajmniej 2x/tydzień aż do uzyskania wartości ≥50 x 109/l. Może zajść konieczność przetoczenia płytek krwi, jeśli zaistnieją wskazania kliniczne . Jeśli małopłytkowość nie ulegnie poprawie pomimo zastosowania opisanych niżej modyfikacji leczenia i/lub pacjent będzie wymagał wielokrotnych transfuzji płytek krwi, można rozważyć zakończenie leczenia. Ponadto można rozważyć dostosowanie dawki bortezomibu. Modyfikacje dawkowania zalecane w przypadku małopłytkowości: stopień 3 płytki krwi 9/l z krwawieniem: modyfikacja dawki początkowej panobinostatu – pominąć dawkę. Dawka panobinostatu po uzyskaniu małopytkowości stopnia 2 (≥50 x 109/l) wznowić leczenie w zmniejszonej dawce. Modyfikacja początkowej dawki bortezomibu – pominąć dawkę. Dawka bortezomibu po uzyskaniu małopłytkowości stopnia 2 (≥50 x 109/l): pominięcie 1 dawki – wznowić leczenie w takiej samej dawce; pominięcie więcej niż 1 dawki – wznowić leczenie w zmniejszonej dawce. Stopień 4 płytki krwi 9/l: modyfikacja dawki początkowej panobinostatu – pominąć dawkę. Dawka panobinostatu po uzyskaniu małopytkowości stopnia 2 (≥50 x 109/l) – wznowić leczenie w zmniejszonej dawce. Modyfikacja początkowej dawki bortezomibu – pominąć dawkę. Dawka bortezomibu po uzyskaniu małopłytkowości stopnia 2 (≥50 x 109/l): pominięcie 1 dawki – wznowić leczenie w takiej samej dawce; pominięcie więcej niż 1 dawki – wznowić leczenie w zmniejszonej dawce. Toksyczność dotycząca układu pokarmowego jest bardzo częsta u pacjentów leczonych panobinostatem. U pacjentów, u których wystąpi biegunka i nudności lub wymioty może być konieczne okresowe przerwanie leczenia lub zmniejszenie dawki leku. Zalecane modyfikacje dawkowania w przypadku toksyczności dotyczącej układu pokarmowego: biegunka – stopień 2 pomimo podawania leku przeciwbiegunkowego: modyfikacja dawki początkowej panobinostatu – pominąć dawkę, dawka panobinostatu po powrocie do stopnia ≤1 – wznowić w tej samej dawce, modyfikacja dawki początkowej bortezomibu – pominąć dawkę, Dawka bortezomibu po powrocie do stopnia ≤1 – wznowić w zmniejszonej dawce lub zmienić na podawanie raz/tydzień; stopień 3 pomimo podawania leku przeciwbiegunkowego: modyfikacja dawki początkowej panobinostatu – pominąć dawkę, dawka panobinostatu po powrocie do stopnia ≤1 – wznowić w zmniejszonej dawce, modyfikacja dawki początkowej bortezomibu – pominąć dawkę, dawka bortezomibu po powrocie do stopnia ≤1 – wznowić w zmniejszonej dawce lub w takiej samej dawce, ale podawanej raz/tydzień; stopień 4 pomimo podawania leku przeciwbiegunkowego: Modyfikacja dawki początkowej panobinostatu i bortezomibu – odstawić na stałe. Po wystąpieniu pierwszych objawów skurczów brzucha, luźnych stolców lub początku biegunki zaleca się, by pacjent otrzymywał lek przeciwbiegunkowy (np. loperamid). W przypadku wystąpienia nudności stopnia 3. lub wymiotów stopnia 3. lub 4. pomimo podawania leków przeciwwymiotnych, należy czasowo wstrzymać podawanie panobinostatu, a następnie wznowić je w zmniejszonej dawce, gdy wymienione działania niepożądane będą miały nasilenie stopnia 1. Profilaktyczne podanie leków przeciwwymiotnych zależy od decyzji lekarza i lokalnej praktyki medycznej. Zalecane modyfikacje dawkowania w przypadku neutropenii: neutropenia stopnia 3. (9/l): modyfikacja dawki początkowej panobinostatu – pominąć dawkę. Dawka panobinostatu po uzyskaniu zmniejszenia nasilenia neutropenii do stopnia 2. (9/l) – wznowić w tej samej dawce. Modyfikacja dawki początkowej bortezomibu – pominąć dawkę. Dawka bortezomibu po uzyskaniu zmniejszenia nasilenia neutropenii do stopnia 2. (9/l) – wznowić w tej samej dawce. Neutropenia stopnia 4. (9/l) lub gorączka neutropeniczna (9/l i gorączka .38,5°C): modyfikacja dawki początkowej panobinostatu – pominąć dawkę. Dawka panobinostatu po uzyskaniu zmniejszenia nasilenia neutropenii do stopnia 2. (9/l) – wznowić w zmniejszonej dawce. Modyfikacja dawki początkowej bortezomibu – pominąć dawkę. Dawka bortezomibu po uzyskaniu zmniejszenia nasilenia neutropenii do stopnia 2. (1,0 x GGN i ≤1,5 x GGN; SGOT (AspAT): >GGN, dowolne; modyfikacja dawki początkowej panobinostatu – zmniejszyć dawkę panobinostatu do 15 mg w pierwszym cyklu leczenia. Rozważyć zwiększenie dawki do 20 mg w kolejnych cyklach w zależności od tolerancji leczenia przez pacjenta. Modyfikacja dawki początkowej bortezomibu – nie dotyczy. Stopień zaburzeń czynności wątroby – umiarkowany: stężenie bilirubiny >1,5 x GGN i ≤3,0 x GGN; SGOT (AspAT) dowolne: modyfikacja dawki początkowej panobinostatu – zmniejszyć dawkę panobinostatu do 10 mg w pierwszym cyklu leczenia. Rozważyć zwiększenie dawki do 15 mg w kolejnych cyklach w zależności od tolerancji pacjenta. Modyfikacja dawki początkowej bortezomibu – Zmniejszyć dawkę bortezomibu do 0,7 mg/m2 pc. w pierwszym cyklu leczenia. Rozważyć zwiększenie dawki do 1,0 mg/m2 pc. lub dalsze zmniejszenie dawki do 0,5 mg/m2 pc. w kolejnych cyklach w zależności od tolerancji pacjenta. U osób w wieku ponad 65 lat odnotowano większą częstość występowania pewnych zdarzeń niepożądanych i przypadków przerwania leczenia z powodu zdarzeń niepożądanych. Zaleca się częstsze monitorowanie pacjentów w wieku powyżej 65 lat, zwłaszcza w kierunku małopłytkowości i toksyczności dotyczącej układu pokarmowego. U pacjentów w wieku >75 lat można rozważyć dostosowanie dawki początkowej lub schematu podawania pozostałych leków w leczeniu skojarzonym, w zależności od stanu ogólnego pacjenta i chorób współistniejących. Leczenie panobinostatem może być rozpoczynane od dawki 15 mg, a w przypadku dobrej tolerancji w pierwszym cyklu dawkę można zwiększyć do 20 mg w drugim cyklu. Leczenie bortezomibem można rozpoczynać od dawki 1,3 mg/m2 pc. podawanej raz na tydzień w dniu 1. i 8., a leczenie deksametazonem od dawki 20 mg podawanej w dniu 1. i 8. Stosowanie panobinostatu u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat nie jest właściwe we wskazaniu szpiczak plazmocytowy (mnogi). U pacjentów przyjmujących jednocześnie produkty lecznicze będące silnymi inhibitorami CYP3A i/lub Pgp, w tym między innymi ketokonazol, itrakonazol, worykonazol, rytonawir, sakwinawir, telitromycynę, posakonazol i nefazodon, dawkę panobinostatu należy zmniejszyć do 10 mg. Jeśli konieczne jest stałe leczenie silnym inhibitorem CYP3A4, można rozważyć zwiększenie dawki z 10-15 mg panobinostatu w zależności od tolerancji leczenia przez pacjenta. Należy unikać leczenia panobinostatem u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby otrzymujących jednocześnie produkty lecznicze będące silnymi inhibitorami CYP3A4, ze względu na brak doświadczenia i danych dotyczących bezpieczeństwa w tej populacji pacjentów. Nie należy rozpoczynać leczenia silnymi inhibitorami CYP3A u pacjentów już otrzymujących zmniejszoną dawkę panobinostatu z powodu zdarzeń niepożądanych. Jeśli leczenie to jest nieuniknione, pacjenci powinni być ściśle monitorowani i można rozważyć dalsze zmniejszenie dawki lub przerwanie leczenia, w zależności od wskazań klinicznych.

Pamiętaj,
że tekst tej strony dotyczący Farydak dawkowanie, to informacje o charakterze poglądowym i mogą zawierać błędy. Najważniejsze są inforamcje zawarte w ulotce z opakowania leku oraz uzyskane od lekarza lub farmaceuty. Szczegóły przeczytaj koniecznie na stronie od autorów gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu

Gdzie kupić Farydak?

Szukasz gdzie można kupić Farydak?

Oto lista aptek i sklepów z Farydak:

Cena Farydak

Chcesz poznać szczegółowe ceny Farydak?

Forum Farydak

Lista pytań na forum o Farydak:

Jeśli chcesz zadać swoje pytanie na FORUM to skorzystaj z linka
Zadaj nowe pytanie na forum

A jak było u Ciebie? Napisz swoją opinię o Farydak dawkowanie.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *