Ezetimibe Apotex skutki uboczne

Poznaj bliżej lek Ezetimibe:

Witaj na stronie, na której znajdziesz nie tylko posegregowane informacje z ulotki Ezetimibe, ale także poznasz prawdziwe historie i opinie pacjentów Ezetimibe Apotex skutki uboczne. Rzetelne informacje ekspertów o alternatywnych zamiennikach wraz z cenami i refundacją NFZ przedstawiamy byś mogła/ mógł kupować świadomie leki w aptece. Poznaj lepiej ewentualne skutki uboczne Ezetimibe i porównaj je z reklamami by móc zweryfikować czy jest tak dobry, a może są lepsze zamienniki, których jeszcze nie znasz. Zawsze doceniamy twoją opinię, więc proszę pomóż nam rozwijać ta stronę i zostaw swój komentarz o leku dla innych.

Ezetimibe Apotex skutki uboczne z ulotki
Poznaj informacje z ulotki: Ezetimibe Apotex skutki uboczne. Nie musisz już szukać w ulotce rozdziału informacji, które Ciebie interesują. My pogrupowaliśmy je wg katygorii. Sprawdź Ezetimibe Apotex skutki uboczne, a poniżej znajdziesz inne rodziały ulotki dla Ezetimibe Apotex skutki uboczne

W przeprowadzonych badaniach klinicznych trwających do 112 tyg. 2396 pacjentom podawano ezetymib w dawce 10 mg/dobę w monoterapii, 11 308 pacjentom jednocześnie ze statyną oraz 185 pacjentom jednocześnie z fenofibratem. Działania niepożądane były zwykle łagodne i przemijające. Ogólna częstość występowania działań niepożądanych w badaniach była podobna do częstości ich występowania podczas stosowania placebo. Stwierdzono również, że liczba pacjentów, którzy przerwali leczenie z powodu działań niepożądanych była porównywalna w grupie przyjmującej ezetymib i placebo. Ezetymib w monoterapii lub jednocześnie ze statyną: obserwowano następujące działania niepożądane u pacjentów leczonych ezetymibem w monoterapii (n=2396), które występowały z większą częstością niż u pacjentów przyjmujących placebo (n=1159) lub u pacjentów leczonych ezetymibem jednocześnie ze statyną (n=11 308), które wystąpiły z większą częstością niż u pacjentów przyjmujących jedynie statynę (n=9361). Działania niepożądane obserwowane po wprowadzeniu ezetymibu do obrotu pochodzą ze zgłoszeń dotyczących jego stosowania w monoterapii lub jednocześnie ze statyną. Ezetymib w monoterapii. Badania laboratoryjne: (niezbyt często) zwiększenie aktywności AlAT i/lub AspAT); zwiększenie aktywności CK we krwi; zwiększenie aktywności gamma-glutamylotransferazy; nieprawidłowe wyniki testów czynności wątroby. Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: (niezbyt często) kaszel. Zaburzenia żołądka i jelit: (często) ból brzucha, biegunka, wzdęcia z oddawaniem wiatrów; (niezbyt często) niestrawność, choroba refluksowa przełyku, nudności. Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: (niezbyt często) bóle stawów, kurcze mięśni, bóle karku. Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: (niezbyt często) zmniejszenie apetytu. Zaburzenia naczyniowe: (niezbyt często) nagłe zaczerwienienie twarzy, nadciśnienie tętnicze. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: (często) zmęczenie; (niezbyt często) ból w klatce piersiowej. Dodatkowe działania niepożądane ezetymibu po podaniu jednocześnie ze statyną. Badania laboratoryjne: (często) zwiększenie aktywności AlAT i/lub AspAT). Zaburzenia układu nerwowego: (często) ból głowy; (niezbyt często) parestezje. Zaburzenia żołądka i jelit: (niezbyt często) suchość w ustach, zapalenie żołądka. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: (niezbyt często) świąd, wysypka, pokrzywka. Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: (często) bóle mięśni; (niezbyt często) bóle pleców, osłabienie mięśni, bóle kończyn. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: (niezbyt często) osłabienie, obrzęki obwodowe. Obserwacje po wprowadzeniu do obrotu (monoterapia lub leczenie jednocześnie ze statyną). Zaburzenia krwi i układu chłonnego: (nieznana) trombocytopenia. Zaburzenia układu nerwowego: (nieznana) zawroty głowy, parestezje. Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia; (nieznana) duszność. Zaburzenia żołądkowo-jelitowe: (nieznana) zapalenie trzustki, zaparcie. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: (nieznana) rumień wielopostaciowy. Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: (nieznana) bóle mięśni; miopatia/rabdomioliza. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: (nieznana) osłabienie. Zaburzenia układu immunologicznego: (nieznana) nadwrażliwość, w tym wysypka, pokrzywka, anafilaksja i obrzęk naczynioruchowy. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: (nieznana) zapalenie wątroby, kamica żółciowa, zapalenie pęcherzyka żółciowego. Zaburzenia psychiczne: (nieznana) depresja. Ezetymib jednocześnie z fenofibratem. Zaburzenia żołądka i jelit: (często) ból brzucha. W kontrolowanym placebo klinicznym badaniu wieloośrodkowym, z podwójnie ślepą próbą, uczestniczyli pacjenci z mieszaną hiperlipidemią. 625 pacjentów leczonych było przez 12 tyg., a 576 pacjentów przez 1 rok. W badaniu tym, 172 pacjentów przyjmujących ezetymib i fenofibrat ukończyło 12-tyg. leczenie, a 230 pacjentów przyjmujących ezetymib i fenofibrat (w tym 109 przyjmujących ezetymib w monoterapii przez 1-szych 12 tyg.) ukończyło leczenie trwające 1 rok. Celem badania nie było porównanie leczonych grup pacjentów pod względem występowania rzadkich działań niepożądanych. Wskaźnik występowania (przedział ufności 95%) istotnego klinicznie zwiększenia aktywności aminotransferaz (>3x GGN w kolejnych oznaczeniach) w surowicy wynosił odpowiednio 4,5% (1,9; 8,8) dla fenofibratu stosowanego w monoterapii i 2,7% (1,2; 5,4) dla ezetymibu podawanego jednocześnie z fenofibratem, po dostosowaniu ekspozycji na leczenie. Natomiast wskaźnik cholecystektomii wynosił odpowiednio, dla fenofibratu stosowanego w monoterapii 0,6% (0,0; 3,1) i dla ezetymibu podawanego jednocześnie z fenofibratem 1,7% (0,6; 4,0). W badaniu prowadzonym z udziałem dzieci i młodzieży (6-10 lat) z heterozygotyczną postacią hipercholesterolemii rodzinnej lub hipercholesterolemią nierodzinną (n=138) obserwowano zwiększenie aktywności AlAT i/lub AspAT (>3x GGN w kolejnych oznaczeniach) u 1,1% pacjentów (1 pacjent) leczonych ezetymibem w porównaniu z 0% osób z grupy placebo. Nie stwierdzono żadnego przypadku zwiększenia aktywności kinazy kreatynowej (CK) (>10x GGN). Nie zgłoszono żadnego przypadku miopatii. W oddzielnym badaniu z udziałem dzieci i młodzieży (10-17 lat) z heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną (n=248), u 3% pacjentów (4 pacjentów) leczonych ezetymibem jednocześnie z symwastatyną obserwowano zwiększenie aktywności AlAT i/lub AspAT (>3x GGN w kolejnych oznaczeniach) w porównaniu z 2% osób (2 pacjentami) z grupy stosującej symwastatynę w monoterapii; podwyższenie stężenia CK (>10x GGN) stwierdzono odpowiednio u 2% (2 pacjentów) i 0% uczestników badania. Nie zaobserwowano przypadków miopatii. Te badania nie były dostosowane do oceny porównawczej rzadko występujących działań niepożądanych ezetymibu. W badaniu dotyczącym ochrony serca i nerek (ang. SHARP) z udziałem ponad 9000 pacjentów przyjmujących równoczesne leczenie ezetymibem 10 mg z symwastatyną 20 mg/dobę (n=4650) lub placebo (n=4620), profile bezpieczeństwa były porównywalne w okresie obserwacji wynoszącym średnio 4,9 roku. W tym badaniu rejestrowano tylko ciężkie działania niepożądane i przypadki rezygnacji z leczenia z powodu działań niepożądanych. Częstość przerywania leczenia z powodu wystąpienia działań niepożądanych była porównywalna (10,4% wśród pacjentów leczonych ezetymibem z symwastatyną, 9,8% wśród pacjentów przyjmujących placebo). Częstość występowania miopatii/rabdomiolizy wynosiła 0,2% u pacjentów leczonych ezetymibem jednocześnie z symwastatyną i 0,1% wśród pacjentów przyjmujących placebo. Przypadki zwiększenia aktywności aminotransferaz (>3x GGN) stwierdzono u 0,7% pacjentów leczonych ezetymibem jednocześnie z symwastatyną w porównaniu z 0,6% pacjentów przyjmujących placebo. W tym badaniu nie odnotowano statystycznie istotnego wzrostu częstości występowania określonych wcześniej działań niepożądanych, w tym nowotworów (9,4% w grupie leczonej ezetymibem z symwastatyną, 9,5% w grupie przyjmującej placebo), zapalenia wątroby, operacji usunięcia pęcherzyka żółciowego lub powikłań kamicy żółciowej, lub zapalenia trzustki. W badaniach z grupą kontrolną, w których ezetymib był stosowany w monoterapii, częstość występowania istotnego klinicznie zwiększenia aktywności aminotransferaz w surowicy (zwiększenie aktywności AlAT i/lub AspAT >3x GGN w kolejnych oznaczeniach) była podobna w grupie przyjmujących ezetymib (0,5%) oraz placebo (0,3%).W badaniach, w których leki stosowano jednocześnie częstość występowania wspomnianego uprzednio zwiększenia aktywności aminotransferaz w surowicy wynosiła 1,3% w grupie pacjentów przyjmujących ezetymib jednocześnie ze statyną oraz 0,4% w grupie pacjentów przyjmujących wyłącznie statynę. Zwiększenie aktywności enzymów przebiegało na ogół bez objawów; nie stwierdzano cech zastoju żółci. Aktywność aminotransferaz powracała do wartości początkowych po zaprzestaniu przyjmowania leków albo podczas dalszego ich stosowania. W badaniach klinicznych zgłaszano zwiększenie aktywności CK przekraczające 10 razy górną granicę wartości prawidłowych u 4 spośród 1674 (0,2%) pacjentów stosujących wyłącznie ezetymibu w porównaniu z 1 spośród 786 (0,1%) pacjentów stosujących placebo oraz u 1 spośród 917 (0,1%) pacjentów stosujących jednocześnie ezetymib i statyny w porównaniu z 4 spośród 929 (0,4%) pacjentów stosujących wyłącznie statyny. Nie stwierdzono większej liczby przypadków miopatii lub rabdomiolizy związanych ze stosowaniem ezetymibu w porównaniu z odpowiednią grupą kontrolną (placebo lub statyna w monoterapii).
Pamiętaj,
że tekst tej strony dotyczący Ezetimibe Apotex skutki uboczne, to informacje o charakterze poglądowym i mogą zawierać błędy. Najważniejsze są inforamcje zawarte w ulotce z opakowania leku oraz uzyskane od lekarza lub farmaceuty. Szczegóły przeczytaj koniecznie na stronie od autorów gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu. Nie lekceważ tego!

Poznaj inne, szczegółowe informacje o Ezetimibe z ulotki. Informacje podzielone są tematycznie – Sprawdż tylko te które Ciebie interesują. Przeczytaj też komentarze, na dole strony, osób które zażywały ten lek by potwierdzić informacje z ulotki Ezetimibe

Jak działa Ezetimibe
Produkt leczniczy należy do nowej grupy produktów leczniczych zmniejszających stężenie lipidów, które wybiórczo hamują wchłanianie cholesterolu i pochodnych steroli rośli… Przeczytaj więcej
Czy Ezetimibe można przedawkować?
W badaniach klinicznych, w których, dawkę 50 mg/dobę podawano 15 zdrowym ochotnikom przez 14 dni, a dawkę 40 mg/dobę podawano 18 pacjentom z hipercholesterolemią pierwotn… Przeczytaj więcej
Przeciwskazania zażywania Ezetimibe
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. W przypadku stosowania produktu leczniczego jednocześnie ze statyną należy zapoznać się z Ch… Przeczytaj więcej
Jak dawkować Ezetimibe?
Pacjent powinien stosować odpowiednią dietę zmniejszającą stężenie lipidów we krwi, która powinna być kontynuowana w okresie stosowania produktu leczniczego. Zalecana daw… Przeczytaj więcej
Jak zalecane jest przyjmowanie Ezetimibe przy karmieniu piersią?
Lek może przenikać do mleka kobiet karmiących piersią…. Przeczytaj więcej
Czy Ezetimibe można brać w ciąży?
Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich b… Przeczytaj więcej

Cena Ezetimibe

Ezetimibe jest lekiem dostępnym w różnych opakowaniach i dawkach w polskich aptekach. Cena nie zawsze zależy od punktu aptecznego, w której kupujesz ale również od dawki substancji aktywnej i ilości leku.
Na rynku polskim występują dawki:
10 mg

Ezetimibe w dawce 10 mg substancji aktywnej
Można kupić w opakowaniu zawierającym 28 szt. tabl. w cenie:

 • 40.00PLN przy zakupie na 100%. Wtedy cena jednej kapsułki wynosi 1.43PLN
 • Szczegółowe ceny innych opakowań i odpłatności Ezetimibe:


  Zamienniki Ezetimibe

  Zapoznaj się z zamiennikami Ezetimibe. Dowiesz się o cenach zamienników i czy może jakiś nie jest refundowany przez NFZ. Przed pójściem do lekarza możesz też zweryfikować działanie i ewentualne skutki uboczne samego leku Ezetimibe, a także zamienników.


  Gdzie można kupić Ezetimibe?

  Sprawdź gdzie kupić Ezetimibe. Poszukaj najlepszej lokalizacji oraz ceny by zamówić. Zawsze porównaj cenę i dostępność leku Ezetimibe w aptece.

  Użyj poniższej wyszukiwarki, kliknij SZUKAJ by rozpocząć


  Komentarze o Ezetimibe Apotex skutki uboczne

  Jeśli zwykłe informacje z ulotki Ezetimibe Apotex skutki uboczne Ci nie wystarczają, a sponsorowane artykuły na innych stronach nie przemawiają do Ciebie to sprawdź prawdziwe historie o Ezetimibe Apotex skutki uboczne i opinie ekspertów

  Przeczytaj wszystkie opinie naszych użytkowników


  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *