Apo-Simva 10 dawkowanie

Informacje o Apo-Simva 10 dawkowanie

Apo-Simva 10 dawkowanie:

Zakres dawkowania wynosi 5-80 mg/dobę w jednorazowej dawce przyjmowanej doustnie wieczorem. W razie konieczności dostosowanie dawki należy przeprowadzać w odstępach co najmniej 4 tyg. aż do maks. pojedynczej dawki 80 mg/dobę przyjmowanej wieczorem. Dawkę 80 mg zaleca się tylko pacjentom z ciężką hipercholesterolemią i dużym ryzykiem powikłań ze strony układu sercowo-naczyniowego, u których nie osiągnięto celów leczenia podczas stosowania mniejszych dawek oraz gdy spodziewane korzyści przewyższają potencjalne ryzyko. Hipercholesterolemia: pacjent powinien stosować standardową dietę zmniejszającą stężenie cholesterolu i kontynuować ją podczas leczenia symwastatyną. Zazwyczaj stosowaną początkową dawką symwastatyny jest 10-20 mg przyjmowane raz/dobę, wieczorem. U pacjentów, u których konieczne jest znaczne zmniejszenie stężenia cholesterolu LDL (powyżej 45%), początkowa dawka może wynosić 20-40 mg raz/dobę, wieczorem. W razie potrzeby dawkę należy zwiększać według zasad opisanych powyżej. Rodzinna homozygotyczna hipercholesterolemia: na podstawie wyników kontrolowanych badań klinicznych, zalecana dawka symwastatyny wynosi 40 mg/dobę w jednorazowej dawce wieczorem lub 80 mg/dobę w 3 dawkach podzielonych: 20 mg rano, 20 mg w porze obiadowej i 40 mg wieczorem. Symwastatynę należy stosować u tych pacjentów jako leczenie uzupełniające inne metody zmniejszające stężenie lipidów (np. aferezę LDL) lub wtedy, gdy metody te są niedostępne. Zapobieganie chorobom serca i naczyń: u pacjentów z wysokim ryzykiem choroby wieńcowej serca (CHD) z hiperlipidemią lub bez hiperlipidemii zazwyczaj stosuje się od 20-40 mg symwastatyny na dobę w pojedynczej dawce przyjmowanej wieczorem. Leczenie farmakologiczne należy rozpocząć jednocześnie z wprowadzeniem odpowiedniej diety i ćwiczeń fizycznych. Ewentualne dostosowanie dawki należy przeprowadzać według opisanych wcześniej zasad. Symwastatyna jest skuteczna w monoterapii lub w leczeniu skojarzonym z sekwestrantami kwasów żółciowych. Symwastatynę należy przyjmować na 2 h przed przyjęciem wyżej wymienionych produktów leczniczych lub po upływie co najmniej 4 h po ich podaniu. U pacjentów otrzymujących cyklosporynę, danazol, gemfibrozyl, inne fibraty (oprócz fenofibratu), dawka jednocześnie podawanej symwastatyny nie powinna być większa niż 10 mg/dobę. U pacjentów przyjmujących amiodaron lub werapamil jednocześnie z symwastatyną, dawka symwastatyny nie powinna być większa niż 20 mg/dobę. U pacjentów przyjmujących diltiazem lub amlodypinę jednocześnie z symwastatyną, dawka symwastatyny nie powinna być większa niż 40 mg/dobę. Niewydolność nerek: u pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek zmiana dawkowania nie jest konieczna U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny Pacjenci w podeszłym wieku: dostosowanie dawkowania nie jest konieczne. Dzieci i młodzież: u dzieci i młodzieży (chłopcy w II fazie rozwoju i powyżej według skali Tannera i dziewczęta, które są przynajmniej rok po rozpoczęciu miesiączkowania, w wieku 10-17 lat) z rodzinną heterozygotyczną hipercholesterolemią, zwykle zalecaną dawką początkową jest 10 mg raz/dobę wieczorem. Przed zastosowaniem symwastatyny u dzieci i młodzieży należy zalecić standardową dietę zmniejszającą stężenie cholesterolu w surowicy krwi; dietę należy kontynuować podczas leczenia symwastatyną. Zalecany zakres dawek wynosi 10-40 mg/dobę; maks. zalecaną dawką jest 40 mg/dobę. Dawki należy zróżnicować w zależności od zalecanego sposobu leczenia zgodnie z zaleceniami stosowania leku u dzieci i młodzieży. Dawkę należy dostosowywać w odstępach 4-tyg. lub dłuższych. Doświadczenia dotyczące stosowania symwastatyny u dzieci przed okresem dojrzewania są ograniczone.

Pamiętaj,
że tekst tej strony dotyczący Apo-Simva 10 dawkowanie, to informacje o charakterze poglądowym i mogą zawierać błędy. Najważniejsze są inforamcje zawarte w ulotce z opakowania leku oraz uzyskane od lekarza lub farmaceuty. Szczegóły przeczytaj koniecznie na stronie od autorów gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu

Opinie o Apo-Simva


Sprawdź komentarze opinie o Apo-Simva:

Gdzie kupić Apo-Simva?

Szukasz gdzie można kupić Apo-Simva?

Oto lista aptek i sklepów z Apo-Simva:

Forum Apo-Simva

Lista pytań na forum o Apo-Simva:

Jeśli chcesz zadać swoje pytanie na FORUM to skorzystaj z linka
Zadaj nowe pytanie na forum

Nikt nie skomentował jeszcze Apo-Simva 10 dawkowanie

A jak było u Ciebie?
Napisz swoją opinię o Apo-Simva 10 dawkowanie