SKUTKI+UBOCZNE+DLA+DZIECE

wyniki wyszukiwania

Kventiax skutki uboczne

…osowania leków neuroleptycznych obserwowano przypadki wydłużenia odstępu QT, przedsionkowych zaburzeń rytmu, nagłych niespodziewanych zgonów, zatrzymania akcji serca i torsades de pointes, które są uznane za charakterystyczne dla tej grupy leków. Krótkotrwale badania kliniczne kontrolowane placebo z zastosowaniem kwetiapiny w grupie pacjentów ze schizofrenią lub epizodami maniakalnymi w zaburzeniach afektywnych dwubiegunowych, wykazały, że łączna…

Intron skutki uboczne

…to) spadek mc. Powyższe działania niepożądane były także zgłaszane w czasie stosowania produktu leczniczego w monoterapii. Działania niepożądane obserwowane u pacjentów z wirusowym zapaleniem wątroby typu C są reprezentatywne dla całej grupy działań niepożądanych, związanych ze stosowaniem produktu leczniczego również w innych wskazaniach, przy czym częstość ich występowania niekiedy zależy od zastosowanej dawki leku. Na przykład w badaniu, w któ…

Gliolan skutki uboczne

Działania niepożądane obserwowane po zastosowaniu tego leku do resekcji glejaków wspomaganej fluorescencją podzielono na 2 poniższe kategorie: reakcje występujące natychmiast po podaniu doustnym leku przed indukcją znieczulenia (= działania niepożądane typowe dla substancji czynnej); wspólne działania 5-ALA, znieczulenia i resekcji guza (= działania niepożądane typowe dla zabiegu). W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objaw…

Tysabri skutki uboczne

…o 43,5% pacjentów leczonych natalizumabem (placebo: 39,6%). W badaniach z kontrolą placebo u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym leczonych natalizumabem w zalecanej dawce największą częstość działań niepożądanych stwierdzano dla: zawrotów głowy, nudności, pokrzywki i dreszczy związanych z inf. Działania niepożądane zgłaszane podczas stosowania natalizumabu z częstością większą o 0,5% niż działania zgłaszane w grupie placebo przedstawiono poniżej…

Intuniv skutki uboczne

…rolnych wskazują, że u dzieci i młodzieży przyjmujących produkt leczniczy w trakcie trwania badania (tj. leczenie przez 7 dni w tyg. przez rok) następowała średnia zmiana wskaźnika mc. (BMI) wynosząca – po ujednoliceniu dla wieku i płci – 4,3 centyla przez 1 rok (średnie wartości centylowe na początku badania i po 12 miesiącach wynosiły odpowiednio 68,3 i 73,1). Z tego względu w ramach rutynowych badań kontrolnych należy wykonywać pom…

ReQuip™ w ciąży

Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Nie należy stosować w laktacji. Ciąża – trymestr 1 – Kategoria CBadania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi. Ciąża – trymestr 2 –…

Dorzolamide + Timolol Genoptim skutki uboczne

ziałania niepożądane zawierają też działania niepożądane obserwowane po innych okulistycznych β-adrenolitykach, co jest efektem klasy. W badaniach klinicznych nie zaobserwowano żadnych działań niepożądanych specyficznych dla produktu złożonego zawierającego dorzolamid i tymolol. Ograniczały się one do tych, które stwierdzano wcześniej przy stosowaniu dorzolamidu chlorowodorku i/lub tymololu maleinianu. Częste działania niepożądane były łagod…

Telux skutki uboczne

…najczęściej ustępują po tymczasowym odstawieniu produktu oraz podaniu diuretyków i innych środków pomocniczych. Jednak niektóre z wyżej wymienionych działań niepożądanych mogą być poważne, lub stanowić bezpośrednie zagrożenie dla życia – opisano kilka przypadków zgonów pacjentów w przełomie blastycznym, spowodowanych wysiękiem opłucnowym, zastoinową niewydolnością serca i niewydolnością nerek. W badaniach klinicznych u pacjentów pediatryczn…

Sukontix skutki uboczne

…rupie otrzymującej letrozol niż w grupie placebo (odpowiednio 7,5% w porównaniu do 6,3% i 6,7% w porównaniu do 5,9%). W analizie uwzględniającej najnowsze dane z przedłużenia leczenia uzupełniającego (mediana leczenia 47 m-cy dla letrozolu i 28 m-cy dla placebo), następujące zdarzenia niepożądane, niezależnie od związku przyczynowego, stwierdzano częściej w grupie przyjmującej letrozol niż w grupie placebo: uderzenia gorąca (60,3% w porównaniu do…

Atorvasterol skutki uboczne

…odwracalne u wszystkich pacjentów. Zwiększenie aktywności kinazy kreatynowej (CK) w surowicy (> 3 razy GGN) zanotowano u 2,5% pacjentów przyjmujących atorwastatynę. Wyniki te są podobne do otrzymanych w badaniach klinicznych dla innych inhibitorów reduktazy HMG-CoA. Zwiększenie aktywności CK (> 10 razy GGN) wystąpiło u 0,4% pacjentów otrzymujących atorwastatynę. Działania niepożądane charakterystyczne dla leków z tej grupy: zaburzenia seksualne….