SKUTKI+UBOCZNE+DLA+DZIECE

wyniki wyszukiwania

Kventiax skutki uboczne

…osowania leków neuroleptycznych obserwowano przypadki wydłużenia odstępu QT, przedsionkowych zaburzeń rytmu, nagłych niespodziewanych zgonów, zatrzymania akcji serca i torsades de pointes, które są uznane za charakterystyczne dla tej grupy leków. Krótkotrwale badania kliniczne kontrolowane placebo z zastosowaniem kwetiapiny w grupie pacjentów ze schizofrenią lub epizodami maniakalnymi w zaburzeniach afektywnych dwubiegunowych, wykazały, że łączna…

Tysabri skutki uboczne

…o 43,5% pacjentów leczonych natalizumabem (placebo: 39,6%). W badaniach z kontrolą placebo u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym leczonych natalizumabem w zalecanej dawce największą częstość działań niepożądanych stwierdzano dla: zawrotów głowy, nudności, pokrzywki i dreszczy związanych z inf. Działania niepożądane zgłaszane podczas stosowania natalizumabu z częstością większą o 0,5% niż działania zgłaszane w grupie placebo przedstawiono poniżej…

ReQuip™ w ciąży

Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Nie należy stosować w laktacji. Ciąża – trymestr 1 – Kategoria CBadania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi. Ciąża – trymestr 2 –…

Dorzolamide + Timolol Genoptim skutki uboczne

ziałania niepożądane zawierają też działania niepożądane obserwowane po innych okulistycznych β-adrenolitykach, co jest efektem klasy. W badaniach klinicznych nie zaobserwowano żadnych działań niepożądanych specyficznych dla produktu złożonego zawierającego dorzolamid i tymolol. Ograniczały się one do tych, które stwierdzano wcześniej przy stosowaniu dorzolamidu chlorowodorku i/lub tymololu maleinianu. Częste działania niepożądane były łagod…

Tarka skutki uboczne

Nie opisano działań niepożądanych specyficznych dla preparatu; mogą wystąpić działania niepożądane charakterystyczne dla poszczególnych składników: hipotensja, bradykardia, niewydolność serca, bloki przewodnictwa wewnątrzsercowego (P-K), asystolia, niewydolność nerek, kaszel, duszność, zapalenie zatok, nieżyt nosa, zapalenie języka, skurcz oskrzeli, obrzęk naczynioruchowy obejmujący również drogi oddechowe, nudności, bóle brzucha, zaburzenia tra…

Tacefur skutki uboczne

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi są: nadmierny wzrost Candida spp., eozynofilia. ból głowy, zawroty głowy, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, przemijające zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych. Kategorie częstości przypisane do poniższych działań niepożądanych są przybliżone, ponieważ dla większości tych działań nie były dostępne odpowiednie dane (np. z badań kontrolowanycli placebo) do wyliczenia częstości występowania. Ponadto częstość…

Sukontix skutki uboczne

…rupie otrzymującej letrozol niż w grupie placebo (odpowiednio 7,5% w porównaniu do 6,3% i 6,7% w porównaniu do 5,9%). W analizie uwzględniającej najnowsze dane z przedłużenia leczenia uzupełniającego (mediana leczenia 47 m-cy dla letrozolu i 28 m-cy dla placebo), następujące zdarzenia niepożądane, niezależnie od związku przyczynowego, stwierdzano częściej w grupie przyjmującej letrozol niż w grupie placebo: uderzenia gorąca (60,3% w porównaniu do…

Symfaxin ER skutki uboczne

…stomocz; (niezbyt często) zatrzymanie moczu. Organizm jako całość: (niezbyt często) reakcje nadwrażliwości na światło; (nieznana) anafilaksja. Sumarycznie w badaniach klinicznych częstość wystąpienia bólu głowy wynosiła 30,3% dla wenlafaksyny i 31,3% dla placebo. W trakcie leczenia wenlafaksyną lub zaraz po przerwaniu leczenia zgłaszano przypadki wystąpienia myśli i zachowań samobójczych. Przerwanie leczenia (zwłaszcza nagłe) często prowadzi do o…

Systen skutki uboczne

…ostanie rozpoznany u 32 na 1 000 kobiet w wieku od 50 do 64 lat; w przypadku 1 000 kobiet, które stosują HTZ obecnie lub stosowały HTZ w ostatnim czasie, liczba dodatkowych przypadków raka piersi w tym samym okresie wyniesie: Dla kobiet stosujących terapię zastępczą samymi estrogenami pomiędzy 0 i 3 (średnio 1,5) w okresie 5 lat stosowania pomiędzy 3 i 7 (średnio 5) przez 10 lat stosowania. Dla kobiet stosujących HTZ złożoną z estrogenu i progest…

Timprost skutki uboczne

Tymolol wchłania się do krążenia układowego. Może to powodować podobne działania niepożądane, jak obserwowane w przypadku β-adrenolityków działających ogólnie. Częstość występowania ogólnych działań niepożądanych po podaniu miejscowym do oka jest mniejsza niż po podaniu układowym. Dodatkowo wymienione reakcje niepożądane obejmują reakcje obserwowane dla całej grupy β-adrenolityków podawanych do oka. W przypadku stosowania latanoprostu,…